Sök

Bokslutskommuniké, januari–december 2021

2022-02-03 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2021 (jämfört med januari-december 2020).

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

- Intäkterna uppgick till 147,6 (158,6) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter minskade intäkterna med 4 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (11,9) miljarder kronor. Rörelseresultatet exklusive händelser hänförbara till OPS-portföljen ökade 18 procent och uppgick till 9,6 (8,1) miljarder kronor.

- Resultatet per aktie uppgick till 19,80 (22,46) kronor.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 (9,50) kronor per aktie, varav 7,00 (6,50) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 (3,00) kronor per aktie i extrautdelning.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 4,2 (14,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(–) uppgick till 17,7 (30 september 2021: 15,0), miljarder kronor, enligt IFRS.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 153,6 (149,8) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 207,0 (30 september 2021: 197,6).

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 5,0 (3,5) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,8 (2,5) procent.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 5,2 (5,4) miljarder kronor.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 11,8 (12,2) procent.

- Avkastning på eget kapital uppgick till 20,0 (26,0) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 3 februari 2022, kl. 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 583 66 (direct), +44 333 300 90 35 (direct), eller +16319131422 och PIN: 71138252#.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022, kl. 07:30 CET.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957