Sök

Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)

2022-02-24 07:30 CET
Pressmeddelande

Aktieägare i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 mars 2022.

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. 

Anföranden av styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson, där de bland annat svarar på några av de eventuella frågor som kan inkomma i förväg via post eller e-post från aktieägarna, kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2022”, den 29 mars 2022. Samtliga inkomna frågor kommer att besvaras i enlighet med anvisning under rubriken Aktieägares rätt till upplysningar nedan.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 mars 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar att genom poströstning delta i årsstämman ska: 

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 21 mars 2022; 

• dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 28 mars 2022 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen kl. 23.59.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 21 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 23 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För Skanska-anställda som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för Skanskas aktiesparprogram Seop 1 (2008–2010), Seop 2 (2011–2013), Seop 3 (2014–2016), Seop 4 (2017–2019) och/eller Seop 5 (2020–2022) och som önskar delta i årsstämman och rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med registrering av aktierna i eget namn. Anställda som önskar bolagets biträde med sådan rösträttsregistrering måste senast tisdagen den 8 mars 2022 informera bolaget om detta, per telefon 010-448 03 83 vardagar mellan kl. 9.00 och 16.00 eller via e-post till Contact, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för Skanskas aktiesparprogram. Förutom att begära rösträttsregistrering måste Skanska-anställda senast måndagen den 28 mars 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen kl. 23.59.

Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid årsstämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor vilken träder i kraft den 1 mars 2022. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2022”, och hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 28 mars 2022 kl. 23.59.

Aktieägare kan skriva under formuläret elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Det ifyllda formuläret kan också skickas till bolaget via e-post till Contact alternativt postas till bolaget till adress Skanska AB (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret, se nedan under rubriken Röstning via ombud. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 81 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Röstning via ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2022”. Sker poströstningen med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret. 

Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. 

Aktieägares rätt till upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast lördagen den 19 mars 2022, till adress Skanska AB (publ), c/o Chefsjuristen, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm eller via e-post till Contact. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2022”, och hos bolaget på ovan angiven adress senast torsdagen den 24 mars 2022. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress. 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2021.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Bestämmande av arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till revisor.

12. Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande.

A. val av styrelseledamot: Hans Biörck (omval)

B. val av styrelseledamot: Pär Boman (omval)

C. val av styrelseledamot: Jan Gurander (omval)

D. val av styrelseledamot: Mats Hederos (nyval)

E. val av styrelseledamot: Fredrik Lundberg (omval)

F. val av styrelseledamot: Catherine Marcus (omval)

G. val av styrelseledamot: Ann E. Massey (nyval)

H. val av styrelseledamot: Åsa Söderström Winberg (omval)

I. val av styrelsens ordförande: Hans Biörck (omval)

13. Val av revisor.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2021.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad för att säkerställa leverans av aktier av serie B till deltagare i det långsiktiga aktiesparprogrammet för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 (Seop 5).

16. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet:

A. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 (Seop 6).

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad och om överlåtelser till deltagare i Seop 6 av förvärvade egna aktier av serie B.

C. Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Seop 6, för den händelse erforderlig majoritet för beslut under punkt 16B. ovan inte uppnås.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen, utsedd i enlighet med den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018, som består av ordföranden i valberedningen Helena Stjernholm (AB Industrivärden), Mats Guldbrand (Lundberg-gruppen), Dick Bergqvist (AMF), Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder) samt Hans Biörck (styrelsens ordförande), föreslår följande.

Punkt 1 - Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att till ordförande vid stämman välja advokat Eva Hägg, eller vid hennes förhinder den som valberedningen istället utser.

Punkt 10 - Antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 11 - Arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer för tiden till slutet av årsstämman 2023 ska utgå med 2 250 000 kronor till styrelsens ordförande (2021: 2 175 000 kronor), med 750 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (2021: 725 000 kronor), med 270 000 kronor till ordförande i revisionskommittén (2021: 260 000 kronor) och med 190 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén (2021: 185 000 kronor), med 115 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén (2021: 112 000 kronor) och med 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén (2021: 107 000 kronor), samt med 220 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén och till var och en av de övriga ledamöter i kommittén (2021: 215 000 kronor). Detta innebär en föreslagen höjning av det totala arvodet på 3,2% (2021: 4,0%) vid ett oförändrat antal styrelse- och kommittéledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår för tiden till slutet av årsstämman 2023:

• Omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus och Åsa Söderström Winberg.

• Val av Mats Hederos och Ann E. Massey till nya styrelseledamöter.

• Omval av Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Mats Hederos är född 1957 och är svensk medborgare. Mats Hederos har en omfattande erfarenhet av kommersiell fastighetsinvestering och fastighetsutveckling i Sverige, men även av samhällsinvesteringar och hållbarhetsfrågor, såväl operativt samt som styrelseledamot. Mats Hederos är styrelseordförande i Storföretagsrådet inom Fastighetsägarna Sverige samt styrelseledamot i Fastighetsägarna Sverige, Antilooppi Oy och Symcel AB. Mats Hederos var under perioden 2010–2022 verkställande direktör för AMF Fastigheter. Under perioden 2003–2010 innehade Mats Hederos operativa roller inom AMF Kapitalförvaltning samt AP Fastigheter (numera Vasakronan). Mats Hederos har även varit verksam som investment banker inom Enskilda Securities, SEB. Mats Hederos har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en hållbarhetsutbildning (Executive Programme in Resilience Thinking) från Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet.

Ann E. Massey är född 1954 och är amerikansk medborgare. Ann E. Massey har en mångårig erfarenhet från operativa roller inom teknik-, bygg- och miljösektorn i USA och har därmed en omfattande erfarenhet av projektledning, operationella frågor och affärsutveckling inom teknik-, bygg- och miljöverksamhet i USA. Ann E. Massey är styrelseledamot i Wood Programs och Kleinfelder Inc. samt arbetar med konsulttjänster för Wood Group. Ann E. Massey var verkställande direktör och koncernchef för Environment & Infrastructure Solutions inom Wood Group mellan 2017 och 2019. Ann E. Massey har även haft olika ledande befattningar inom AMEC Foster Wheeler. Ann E. Massey har en Master of Business Administration (M.B.A.), Accounting and Finance, och en Bachelor of Science (B.S.), Geology/Biology från Tennessee Technological University i USA. Hon har också en Professional Geologist (PG) Certification.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2022”.

Punkt 13 - Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2 - Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Styrelsen föreslår att Helena Stjernholm, AB Industrivärden, och Mats Guldbrand, Lundberg-gruppen, utses till personer att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som verkställande direktören istället anvisar. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämmoordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.  

Punkt 8 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning för 2021 om 10,00 kronor per aktie, varav 7,00 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 kronor per aktie i extra utdelning. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 31 mars 2022. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 5 april 2022.

Punkt 14 - Godkännande av ersättningsrapport för 2021

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad för att säkerställa leverans av aktier av serie B till deltagare i det långsiktiga aktiesparprogrammet för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 (Seop 5)

Bakgrund

Årsstämman den 28 mars 2019 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 (vardera ett ”årsprogram”) för fast anställda inom Skanska-koncernen (Skanska Employee Ownership Program, “Seop 5”); att högst 12 000 000 egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Seop 5 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Seop 5 har rätt att förvärva aktier; att varje årsprogram får omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska; samt att överlåtelser får ske av aktier av serie B i Skanska (i) som tidigare har förvärvats för att säkra Skanskas skyldigheter enligt tidigare aktiesparprogram (Skanska Employee Ownership Programs) men som inte längre behövs för sådant syfte, (ii) som har förvärvats i enlighet med bemyndigande av årsstämman den 28 mars 2019, och (iii) som förvärvas i enlighet med framtida bemyndiganden att förvärva aktier av serie B i Skanska.

Information om Seop 5, inklusive de villkor som utfallet är beroende av, finns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Ersättningar/ Incitamentsprogram”. Information om kostnader för Skanskas aktiesparprogram, etc. finns tillgänglig i not 37 i års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Förslag

I syfte att säkerställa leveranser av aktier av serie B till deltagare i Seop 5 på de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor.  

a) Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm.

b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023.

c) Högst 2 600 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 5.

d) Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Punkt 16 - Beslut om långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet 

Bakgrund och motiv

Sedan 2007 har årsstämmor i bolaget vart tredje år beslutat om långsiktiga aktiesparprogram för fast anställda inom Skanska-koncernen (Skanska Employee Ownership Programs, ”Seop”). Det av styrelsen nu föreslagna långsiktiga aktiesparprogrammet för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 (”Seop 6”) bygger på liknande principer som det långsiktiga aktiesparprogrammet för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (”Seop 5”), även om vissa ändringar gjorts, vilka beskrivs närmare under rubriken Huvudsakliga ändringar i förhållande till Seop 5 nedan.

Det föreslagna Seop 6 ger nuvarande och framtida anställda möjlighet att bli aktieägare i Skanska. Syftet med Seop 6 är att skapa aktieägarvärde och förstärka intressegemenskapen mellan deltagarna i Seop 6 och Skanskas övriga aktieägare. Seop 6 bedöms vidare öka dels Skanskas möjligheter att kunna behålla och rekrytera kvalificerad personal till Skanska-koncernen, dels de anställdas intresse och engagemang för Skanskas verksamhet och utveckling. Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att Seop 6 kommer ha en positiv påverkan på Skanska-koncernens framtida utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som de anställda i Skanska.

Huvudsakliga ändringar i förhållande till Seop 5

För att ytterligare betona Skanskas hållbarhetsfokus föreslår styrelsen, i linje med Skanskas långsiktiga klimatmål, att målet för tillväxt i vinst per aktie (”EPS”) på koncernnivå i Seop 6 kompletteras med ett klimatmål på koncernnivå kopplat till koncernens minskning av koldioxidutsläpp.

Styrelsen föreslår vidare att principerna för fastställandet av EPS-målet justeras jämfört med Seop 5 så att Startpunkten (som definieras i bilaga 2, avsnitt 1 till styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16) för EPS-målet ökar med 3 procent per år under den treåriga programperioden i stället för 0 procent år 1 och 5 procent år 2 och 3 samt att EPS-målet baseras på EPS efter eventuell utspädning [fotnot 1]. Därutöver föreslås att Kostnadstak 1 (som definieras i punkt 16A. nedan) höjs från högst 700 miljoner kronor till högst 850 miljoner kronor.

Förslagets beredning

Styrelsens förslag till årsstämman rörande Seop 6 har utarbetats av ersättningskommittén i enlighet med riktlinjer från styrelsen och efter konsultation med större aktieägare. Styrelsen har, efter rekommendation från ersättningskommittén, beslutat att föreslå Seop 6 till årsstämman för beslut i enlighet med nedanstående förslag.

Översikt av Seop 6

Seop 6 föreslås rikta sig till nuvarande och framtida fast anställda inom Skanska-koncernen. Förutsatt en egen investering i aktier av serie B i Skanska, normalt sett genom månatligt sparande (”Sparaktier”), ska de anställda erbjudas möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Skanska efter utgången av en treårig inlåsningsperiod. Anställda (som definieras i punkt 16A. nedan) och Nyckelanställda (som definieras i punkt 16A. nedan) kan erhålla tilldelning av aktier villkorat av fortsatt anställning och bibehållande av egen initial investering i Sparaktier (”Matchningsaktier”) [fotnot 2], samt erhålla tilldelning av aktier villkorat också av uppfyllande av vissa ytterligare prestationsvillkor (”Prestationsaktier”). Chefer (som definieras i punkt 16A. nedan) kan enbart erhålla tilldelning av Prestationsaktier. Prestationsvillkorens nivå ska fastställas av styrelsen och baseras på de för Seop 6 specifika prestationsmålen.

Seop 6 föreslås vara uppdelat i tre årsprogram (vardera ett ”Årsprogram”), som löper under räkenskapsåren 2023, 2024 respektive 2025. De totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram (exklusive administrativa kostnader) får inte överstiga det lägre av högst 850 miljoner kronor (exklusive justering för inflation) och 15 procent av Skanska-koncernens EBIT [fotnot 3]. Seop 6 ska totalt omfatta högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska, motsvarande cirka 2,9 procent av samtliga utgivna aktier i Skanska. Varje Årsprogram ska omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska.

Styrelsens förslag till beslut om Seop 6 framgår av punkten 16A. nedan.

Överlåtelse av aktier under Seop 6

För att kunna genomföra Seop 6 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av aktier enligt Seop 6. Styrelsen har kommit fram till att det mest kostnadseffektiva alternativet är, och föreslår därför att årsstämman som huvudalternativ beslutar om, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad, vilka senare kan komma att överlåtas till deltagare i Seop 6. För det ändamålet föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i Seop 6 samt att vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B ska kunna ske till dotterbolag till bolaget för säkerställande av åtaganden att leverera aktier av serie B till deltagare i Seop 6. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår av punkten 16B. nedan.

För den händelse erforderlig majoritet enligt punkten 16B. nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att bolaget ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 16C. nedan.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår, i enlighet med ersättningskommitténs rekommendation, att årsstämman beslutar (i) om långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 (Seop 6) i enlighet med nedanstående villkor i punkten 16A., och (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad samt att förvärvade egna aktier av serie B får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i Seop 6 i enlighet med villkoren i punkten 16B. nedan. För den händelse erforderlig majoritet enligt punkten 16B. nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med villkoren i punkten 16C. nedan.

Villkor

Stämmans beslut om Seop 6 enligt punkten 16A. nedan är villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 16B. nedan eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 16C. nedan.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Överlåtelser av aktier av serie B i Skanska utgör ett led för att åstadkomma det föreslagna Seop 6. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Skanska och aktieägarna att deltagarna i Seop 6 erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Skanska. 

Övrigt

För en beskrivning av Skanskas övriga långsiktiga aktiesparprogram och information om kostnader för programmen hänvisas till not 37 i Skanskas års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2021 samt till bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Ersättningar/Incitamentsprogram”.

16A. - Beslut om långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 (Seop 6)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om Seop 6 i huvudsak baserat på nedan angivna villkor.

a) Seop 6 riktar sig dels till fast anställda (nuvarande och framtida) inom Skanska-koncernen (”Anställda”), som för närvarande består av cirka 25 000 anställda, dels till cirka 2 000 nyckelanställda inom Skanska-koncernen (”Nyckelanställda”), dels till cirka 300 chefer inom Skanska-koncernen (”Chefer”). Kategorin Chefer delas upp i tre underkategorier: ”Chefer A” (bestående av alla medlemmar i koncernledningen, som för närvarande består av 7 anställda), ”Chefer B” (bestående av affärsenhetschefer och koncernstabschefer, som för närvarande består av 19 anställda) och ”Chefer C” (bestående av andra ledande befattningshavare, som för närvarande består av cirka 280 anställda).

b) Seop 6 innebär att Anställda, Nyckelanställda och Chefer erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie B i Skanska (Sparaktier) under ett visst räkenskapsår (”Förvärvsperioden”), av bolaget eller av annat bolag inom Skanska-koncernen, eller av anvisad tredje part, vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Skanska. För vardera 4 Sparaktier kommer Anställda och Nyckelanställda som deltar i Seop 6 ha möjlighet att, efter en treårig inlåsningsperiod (”Inlåsningsperioden”), erhålla tilldelning av 1 aktie av serie B i Skanska (Matchningsaktie) [fotnot 4]. Chefer kommer inte att tilldelas Matchningsaktier. Därutöver kommer alla anställda som deltar i Seop 6, beroende på uppfyllande av vissa ytterligare prestationsvillkor under Förvärvsperioden, vilka är baserade på de för Seop 6 specifika prestationsmålen fastställda av styrelsen (se avsnittet Prestationsvillkor nedan), efter Inlåsningsperioden ha möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av ytterligare aktier av serie B i Skanska (Prestationsaktier). Anställda kan erhålla tilldelning av högst 3 Prestationsaktier, Nyckelanställda högst 7 Prestationsaktier, Chefer C högst 16 Prestationsaktier, Chefer B högst 20 Prestationsaktier och Chefer A högst 24 Prestationsaktier, för vardera 4 Sparaktier.

c) Seop 6 är uppdelat i tre delar (”Årsprogram 2023”, ”Årsprogram 2024” och ”Årsprogram 2025”). Förvärvsperioden omfattar räkenskapsåret 2023 för Årsprogram 2023, räkenskapsåret 2024 för Årsprogram 2024 och räkenskapsåret 2025 för Årsprogram 2025. Inlåsningsperioden löper under tre år från dagen för investering i Sparaktier. Anställda, Nyckelanställda och Chefer kommer att erbjudas deltagande i Årsprogram 2023, 2024 och 2025.

d) Det högsta antal Sparaktier som varje anställd som deltar i Seop 6 får investera i, normalt sett genom månatligt sparande, är beroende av den anställdes lön och om han eller hon deltar i Seop 6 såsom Anställd, Nyckelanställd eller Chef. Sparaktier får förvärvas av Anställda för ett belopp som motsvarar högst 5 procent av den årliga fasta bruttolönen, av Nyckelanställda för ett belopp som motsvarar högst 7,5 procent av den årliga fasta bruttolönen och av Chefer för ett belopp som motsvarar högst 10 procent av den årliga fasta bruttolönen.

e) En förutsättning för att den anställde ska ha möjlighet att erhålla Matchnings- och/eller Prestationsaktier inom respektive Årsprogram är, med vissa specifika undantag, att han eller hon är fast anställd inom Skanska-koncernen under hela Inlåsningsperioden samt att den anställde, under denna Inlåsningsperiod, har behållit Sparaktier som förvärvats inom ramen för respektive Årsprogram. Sparaktier som har avyttrats före utgången av en Inlåsningsperiod ska således inte tas med i beräkningen vid bestämmande av eventuell tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier.

f) Seop 6 innefattar två kostnadstak; ett beroende på i vilken utsträckning de finansiella målen på koncernnivå (dvs. EPS) för Seop 6 (se bilaga 2, avsnitt 1 till styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16) har uppfyllts (”Kostnadstak 1”) och ett som är relaterat till Skanska-koncernens EBIT (”Kostnadstak 2”). Beträffande Kostnadstak 1 gäller att för det fall ”Outperform”-målet (som definieras i bilaga 2, avsnitt 1 till styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16) skulle uppfyllas, får de totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte överstiga 850 miljoner kronor, medan om Startpunkten (som definieras i bilaga 2, avsnitt 1 till styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16) inte skulle uppfyllas, eller uppfyllas men inte överskridas, får de totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte överstiga 230 miljoner kronor. De tillämpliga kostnadstaken mellan Startpunkten och ”Outperform”-målet framgår av bilaga 1 till styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16. Vid beräkning av Kostnadstak 1 för respektive Årsprogram ska justering ske för inflation från den 31 december 2021. Kostnadstak 2 innebär att den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte får överstiga 15 procent av Skanska-koncernens EBIT för den tillämpliga Förvärvsperioden. Det faktiska kostnadstaket är således det lägre av Kostnadstak 1 respektive Kostnadstak 2. Administrativa kostnader för Seop 6 ska inte beaktas vid beräkning av om de totala kostnaderna uppgår till Kostnadstak 1 eller Kostnadstak 2. 

För det fall anslutningsgraden och utfallet av tilldelningen av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna skulle komma att resultera i en total kostnad överstigande något av de tillämpliga kostnadstaken för något av Årsprogrammen, kommer tilldelningsgraden att reduceras proportionellt.

g) Matchnings- och Prestationsaktier kan normalt sett tilldelas först efter Inlåsningsperioden för respektive Årsprogram, vilken uppgår till tre år. Tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagare inom ramen för respektive Årsprogram beräknas ske månadsvis tre år efter investeringen i respektive Sparaktie, vilket innebär att tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier beräknas ske månadsvis under räkenskapsåret 2026 för Årsprogram 2023, under räkenskapsåret 2027 för Årsprogram 2024 och under räkenskapsåret 2028 för Årsprogram 2025.

h) I de fall deltagarnas sparande för investering i Sparaktier sker i annan valuta än i svenska kronor, kommer de förvärvade Sparaktierna efter utgången av Inlåsningsperioden att värderas till en fast växelkurs mellan den aktuella valutan och den svenska kronan, förutsatt att deltagaren behållit Sparaktierna och varit fast anställd inom Skanska-koncernen under hela Inlåsningsperioden. Eventuell differens mellan Sparaktiernas värde i den aktuella valutan, till följd av valutakursförändringar under Inlåsningsperioden, beräknad på växelkursen på första dagen i Inlåsningsperioden jämfört med aktuell växelkurs på dagen efter utgången av Inlåsningsperioden, regleras genom att antalet erhållna Matchnings- och/eller Prestationsaktier ökas alternativt minskas.

i) Styrelsen eller styrelsens ersättningskommitté ska äga rätt att fastställa de närmare villkoren för Seop 6 inom ramen för de huvudsakliga villkoren för Seop 6 som beslutas av årsstämman 2022. Styrelsen eller styrelsens ersättningskommitté får i samband därmed göra nödvändiga anpassningar för att uppfylla särskilda lokala regler eller rådande marknadsvillkor utanför Sverige.

j) Om det sker betydande förändringar i Skanska-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier enligt Seop 6 blir orimliga, ska styrelsen även äga rätt att besluta om en reducerad tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier alls ska ske, för ett visst Årsprogram eller för deltagare i Seop 6 verksamma inom en viss affärsenhet. Styrelsen ska vidare ha möjlighet att, helt eller delvis, annullera icke påbörjade Årsprogram samt ha möjlighet att, helt eller delvis, avsluta Seop 6 för det fall någon av årsstämmorna 2023–2025 inte fattar beslut om erforderliga återköp av egna aktier av serie B i Skanska.

k) Deltagande i Seop 6 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

l) Seop 6 ska totalt omfatta högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska. Varje Årsprogram ska omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska. Detta innebär att styrelsen ska äga rätt att besluta om en proportionellt reducerad tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier om kursutvecklingen i Skanskas aktie av serie B under Förvärvsperioden resulterar i att antalet Matchnings- och Prestationsaktier överstiger 4 000 000 för ett Årsprogram.

m) Antalet Matchnings- och Prestationsaktier omräknas till följd av eventuell mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder.

Prestationsvillkor

Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att ett antal prestationsvillkor uppfylls under Förvärvsperioden för respektive Årsprogram. Villkoren är baserade på de för Seop 6 specifika prestationsmålen fastställda av styrelsen, vilka består av mål på koncern-, affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå. På koncernnivå finns det ett finansiellt mål och ett icke-finansiellt mål (vilket i Seop 6 består av ett hållbarhetsmål). På affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå finns det endast finansiella mål. Kostnaderna för Seop 6 kommer att belastas koncernen och respektive affärsenhet vid beräknandet av om de finansiella målen har uppfyllts.

Det finansiella mål som är tillämpligt på koncernnivå är tillväxt i EPS, som närmare beskrivs i bilaga 2, avsnitt 1 till styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16. Det icke-finansiella mål som är tillämpligt på koncernnivå är koncernens minskning av koldioxidutsläpp (CO2e), som närmare beskrivs i bilaga 2, avsnitt 2 till styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16. Målen som är tillämpliga på affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå varierar beroende på vilken verksamhetsgren som den relevanta affärsenheten eller affärsenhetsgruppen tillhör, som närmare beskrivs i bilaga 2, avsnitt 3 till styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16. Målen tillämpas också olika beroende på den anställdes befattning. Hur målen tillämpas i förhållande till respektive deltagarkategori beskrivs närmare i bilaga 2, avsnitt 4 till styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16.

Tilldelning av Prestationsaktier ska baseras på det viktade utfallet av prestationsvillkoren för respektive deltagarkategori enligt vad som framgår av bilaga 2 till styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16. Vid ett viktat utfall av prestationsvillkoren mellan 0 procent och 100 procent kommer en proportionell tilldelning av Prestationsaktier att ske. Följande exempel illustrerar hur tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier ska beräknas för kategorin Anställda:

• Om det viktade utfallet av prestationsvillkoren uppgår till 0 procent kommer den anställde att erhålla tilldelning av 1 Matchningsaktie för vardera 4 Sparaktier. [fotnot 5] Ingen tilldelning av Prestationsaktier (som maximalt kan uppgå till 3 Prestationsaktier) kommer att ske.

• Om det viktade utfallet av prestationsvillkoren uppgår till 0 procent och kostnadstaken överskrids i den utsträckning att tilldelningen av Matchningsaktier behöver reduceras, kommer tilldelningen av Matchningsaktier att reduceras proportionellt. Ingen tilldelning av Prestationsaktier (som maximalt kan uppgå till 3 Prestationsaktier) kommer att ske.

• Om det viktade utfallet av prestationsvillkoren uppgår till 50 procent kommer den anställde att erhålla tilldelning av 1 Matchningsaktie för vardera 4 Sparaktier. [fotnot 6] Tilldelningen av antalet Prestationsaktier (som maximalt kan uppgå till 3 Prestationsaktier) reduceras med 50 procent, vilket medför en total tilldelning om 2,5 aktier av serie B i Skanska (dvs. 1 Matchningsaktie och 1,5 Prestationsaktier) för vardera 4 Sparaktier.

• Om det viktade utfallet av prestationsvillkoren uppgår till 100 procent kommer den anställde att erhålla tilldelning av 1 Matchningsaktie för vardera 4 Sparaktier. [fotnot 7] Maximal tilldelning av Prestationsaktier (som maximalt kan uppgå till 3 Prestationsaktier) kommer att ske, vilket medför en total tilldelning om 4 aktier av serie B i Skanska (dvs. 1 Matchningsaktie och 3 Prestationsaktier) för vardera 4 Sparaktier.

• Om det viktade utfallet av prestationsvillkoren uppgår till mellan 0 procent och 100 procent och något av kostnadstaken överstigs, kommer tilldelningsgraden av Matchnings- och/eller Prestationsaktier att reduceras proportionellt.

Motsvarande beräkning för tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier ska göras för Nyckelanställda och Chefer. Som framgått ovan kan dock Nyckelanställda erhålla tilldelning av högst 7 Prestationsaktier och Chefer erhålla tilldelning av högst mellan 16 och 24 Prestationsaktier (beroende på underkategori) för vardera 4 Sparaktier. Chefer kan inte erhålla tilldelning av Matchningsaktier.

Det antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas kommer att fastställas efter utgången av det första kvartalet efter räkenskapsår 2023, 2024 respektive 2025 avseende deltagande inom ramen för Årsprogram 2023, 2024 respektive 2025.

Prestationsvillkoren, och de preliminära utfallen av prestationsvillkoren, för varje Årsprogram kommer att offentliggöras av bolaget i samband med års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2023 avseende Årsprogram 2023, års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2024 avseende Årsprogram 2024 och års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2025 avseende Årsprogram 2025.

16B. - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad och om överlåtelser till deltagare i Seop 6 av förvärvade egna aktier av serie B

1) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad

I syfte att säkerställa leveranser av aktier av serie B till deltagare i Seop 6 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor. 

a) Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm.

b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023.

c) Högst 1 000 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 6.

d) Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Styrelsen avser att återkomma till årsstämmorna 2023, 2024 och 2025 med förslag att styrelsen bemyndigas besluta om ytterligare förvärv av egna aktier av serie B, för överlåtelse till deltagare i Seop 6.

2) Beslut om överlåtelser till deltagare i Seop 6 av förvärvade egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåtelser av förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får ske på följande villkor.

a) Högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i Seop 6.

b) Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Skanska ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma sådana personer inom Skanska-koncernen som deltar i Seop 6. Vidare ska dotterbolag till bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Skanska, varvid sådant dotterbolag ska vara skyldigt att, i enlighet med villkoren för Seop 6, omgående överlåta aktierna till sådana personer inom Skanska-koncernen som deltar i Seop 6.

c) Överlåtelser av aktier av serie B i Skanska ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Seop 6 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt sett månadsvis löpande under räkenskapsåren 2026, 2027 och 2028.

d) Antalet aktier av serie B i Skanska som kan komma att överlåtas inom ramen för Seop 6 omräknas till följd av eventuell mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder.

e) Överlåtelser får ske av aktier av serie B i Skanska (i) som tidigare har förvärvats för att säkra Skanskas skyldigheter enligt tidigare aktiesparprogram (Skanska Employee Ownership Programs) men som inte längre behövs för sådant syfte, (ii) som har förvärvats i enlighet med punkten 16B.1) ovan, och (iii) som kommer att förvärvas i enlighet med framtida bemyndiganden att förvärva aktier av serie B i Skanska.

16C. - Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Seop 6

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 16B. ovan ej uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att den finansiella exponeringen avseende Seop 6 ska kunna säkras genom att bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i Skanska till anställda som deltar i Seop 6.

Majoritetsregler

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 15 på dagordningen erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16A. på dagordningen erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16B. på dagordningen erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16C. på dagordningen erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Fullständiga förslag, m.m.

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 1–4 och 10–15 på dagordningen framgår ovan. Följande handlingar hålls tillgängliga hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2022”, från och med torsdagen den 24 februari 2022:

• valberedningens motiverade yttrande inklusive beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2022,

• information om de föreslagna styrelseledamöterna, 

• styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram med tillhörande bilagor samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet avseende punkt 16A., 16B. och 16C. på dagordningen, och

• styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende punkt 15 och 16B. på dagordningen.

Följande handlingar hålls tillgängliga hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2022”, från och med tisdagen den 8 mars 2022:

• års- och hållbarhetsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens fullständiga vinstdispositionsförslag (avseende punkt 8 på dagordningen) och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen,

• styrelsens ersättningsrapport för 2021 (avseende punkt 14 på dagordningen), och

• revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. 

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. De sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 419 903 072, varav 19 661 332 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400 241 740 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick bolagets innehav av egna aktier till 7 542 322 av serie B, motsvarande 7 542 322 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2022”. 

 

________________________

Stockholm i februari 2022

Skanska AB (publ)

Styrelsen

 

Fotnoter:
[1] Utspädning avser en minskning av vinst per aktie eller en ökning av förlust per aktie som följer av eventuell konvertering av konvertibla instrument, inlösen av optioner eller teckningsoptioner, eller emittering av stamaktier vid uppfyllelsen av särskilda villkor. Utspädning innefattar även en minskning av vinst per aktie eller en ökning av förlust per aktie som följer av att aktier som Skanska har i eget förvar tilldelas Seop-deltagarna vid uppfyllelsen av särskilda villkor. Antal utestående aktier ökar med de tilldelade aktierna, dvs. de tilldelade aktierna inkluderas i antalet utestående aktier efter utspädning.
[2] Förutsatt att den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte överstiger kostnadstaken i sådan utsträckning att tilldelningen av Matchningsaktier behöver reduceras. Kostnadstaken är relaterade till Skanska-koncernens EBIT och den utsträckning i vilken de finansiella målen på koncernnivå (dvs. EPS) har uppfyllts (som definieras i punkt 16A. nedan). Om något av kostnadstaken skulle överstigas reduceras tilldelningsgraden för Matchnings- och/eller Prestationsaktier proportionellt.
[3] Resultat före finansiella poster och skatt.
[4] Förutsatt att den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte överstiger kostnadstaken i sådan utsträckning att tilldelningen av Matchningsaktier behöver reduceras. Kostnadstaken är relaterade till Skanska-koncernens EBIT och den utsträckning i vilken de finansiella målen på koncernnivå (dvs. EPS) har uppfyllts (som definieras nedan). Om något av kostnadstaken skulle överstigas reduceras tilldelningsgraden för Matchnings- och/eller Prestationsaktier proportionellt.
[5] Förutsatt att den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte överstiger kostnadstaken i den utsträckning att tilldelningen av Matchningsaktier behöver reduceras samt att övriga förutsättningar enligt Seop 6 för erhållande av Matchningsaktier är uppfyllda. Om något av kostnadstaken skulle överstigas reduceras tilldelningsgraden för Matchnings- och/eller Prestationsaktier proportionellt.
[6] Se fotnot 5.
[7] Se fotnot 5.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900