Sök

Kommuniké från årsstämman 2022 i Skanska AB (publ)

2022-03-29 11:00 CET
Pressmeddelande

Årsstämma i Skanska AB (publ) hölls den 29 mars 2022. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Anföranden med styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson finns tillgängliga på Skanskas webbplats, www.group.skanska.com/sv/.

Resultat- och balansräkningar

Resultat- och balansräkningarStämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 10,00 kronor per aktie, varav 7,00 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 kronor per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till torsdagen den 31 mars 2022 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 5 april 2022.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Styrelsen 

Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus och Åsa Söderström Winberg omvaldes till styrelseledamöter. Mats Hederos och Ann E. Massey valdes till nya styrelseledamöter. Hans Biörck omvaldes till styrelsens ordförande. Noterades att arbetstagarorganisationerna har utsett Ola Fält, Richard Hörstedt och Yvonne Stenman till arbetstagarledamöter i styrelsen med Hans Reinholdsson, Goran Pajnic och Anders Rättgård som suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande samt om arvoden för arbete i styrelsens kommittéer enligt följande: 

• 2 250 000 kronor till styrelsens ordförande;

• 750 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska;

• 270 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 190 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;

• 115 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;

• 220 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.


Revisor

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Ersättningsrapport för 2021

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i det långsiktiga aktiesparprogrammet för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 (Seop 5)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023, besluta om förvärv av högst 2 600 000 egna aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, för säkerställande av leverans av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (”Seop 5”). Förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas till deltagare i Seop 5 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019.

Långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet (Seop 6)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ett långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 (”Seop 6”) för fast anställda inom Skanska-koncernen. Seop 6 omfattar högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska, vilket motsvarar cirka 2,9 procent av samtliga utgivna aktier i Skanska. Seop 6 kommer att vara uppdelat i tre årsprogram om vardera högst  4 000 000 aktier av serie B i Skanska och löper under räkenskapsåren 2023, 2024 respektive 2025. Tilldelning av aktier av serie B i Skanska sker vederlagsfritt för respektive årsprogram efter utgången av en treårig inlåsningsperiod. 

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023, besluta om förvärv av högst 1 000 000 egna aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 6. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att högst 12 000 000 förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Seop 6 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Seop 6 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt sett månadsvis löpande under räkenskapsåren 2026, 2027 och 2028.

______________________

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma”, senast tisdagen den 12 april 2022. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957