Sök

Skanska bygger om sektion av Route 146 på Rhode Island, USA, för USD 84M, cirka 780 miljoner kronor

2022-04-07 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har, i ett joint venture med JH Lynch, tecknat avtal med Rhode Island Department of Transportation (RIDOT) om att bygga om en vägsträcka på Route 146 mellan 1-295 och Route 146A samt att anpassa trafikplatsen 146/146A på Rhode Island, USA. Kontraktet är totalt värt USD 167M. Skanskas andel motsvarar USD 84M, cirka 780 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det första kvartalet 2022.

Projektet innefattar en etappvis ombyggnation av vägen Route 146 tillsammans med uppförandet av en ny bro över vägbanan samt andra strukturer. Skanska kommer också utföra brorenovering, förbättring av vägbanor samt byggnationen av nya broar, stödkonstruktioner och dränering. Därtill innefattas hantering, och bortskaffande, av förorenat material samt fräsning och asfaltering av knappt 13 kilometer av Road 146 mot gränsen till Massachusetts.

När projektet är slutfört kommer trafiksäkerheten bättras och kritisk infrastruktur återställs till gott skick. Trängseln kommer minska och vägsystemets tillförlitlighet ökar, samtidigt som transporter av gods i regionen också väntas förbättras.

Byggnationen påbörjas sent 2022 och beräknas slutföras i november 2025.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494