Sök

Delårsrapport andra kvartalet 2022

2022-07-21 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

• Intäkterna uppgick till 44,8 (35,4) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 18 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (2,3) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 2 procent. Exkluderas vinst från försäljningen av den brittiska verksamheten av infrastrukturtjänster i jämförelseperioden kvartal 2 2021, ökade rörelseresultatet med 16 procent kvartal mot kvartal efter justering för valutakurseffekter.

• Resultatet per aktie uppgick till 4,61 (4,68) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -0,5 (-2,4) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 11,1 (31 mars 2022; 15,4), miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 37,3 (49,8) miljarder kronor i linje med de senaste fem årens kvartalsgenomsnitt. Justerat för valutakurseffekter minskade orderingången på kvartalsbasis med 30 procent mot ett tufft jämförelsekvartal. På rullande 12 månader var orderingången i förhållande till omsättningen 95 procent.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,4 (1,5) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,4 (4,7) procent. Rörelsemarginalen för andra kvartalet 2021 exklusive försäljningen av verksamheten av infrastrukturtjänster i Storbritannien uppgick till 3,5 procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,2 (1,0) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,9 (12,4) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 17,7 (26,7) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 21 juli 2022, kl. 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-5051 00 31, eller +44 (0)207 107 06 13, eller +1 (1) 631 570 56 13.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022, kl. 07:30.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957