Sök

Skanska avyttrar sitt ägande i Royal Papworth Hospital i Cambridge, UK, för cirka GBP 9M, cirka 110 miljoner kronor

2022-09-30 13:40 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett bindande avtal avseende försäljning av sin 50-procentiga ägarandel i OPS-projektet Royal Papworth Hospital i Cambridge, UK, för cirka GBP 9M, cirka 110 miljoner kronor. Köpare är Equitix Infrastructure 3 Ltd. Affären kommer att slutföras den 30 september och den kommer att bokföras under Centralt i det tredje kvartalet 2022.

Efter försäljningen har Skanska inga OPS-investeringar kvar i UK. Ackumulerade omräkningsdifferenser och ackumulerade kursdifferenser från valutasäkring hänförliga till investeringsverksamheten inom OPS i UK påverkar därmed tredje kvartalets resultat positivt med cirka 150 miljoner kronor.

Byggnationen av det 40 000 kvadratmeter stora specialistsjukhuset slutfördes 2019. Den ursprungliga investeringen i OPS-projektet gjorde Skanska 2015. OPS-kontraktet omfattade design, byggnation, finansiering samt drift- och underhållsansvar. Skanska UK kommer fortsätta att tillhandahålla underhållstjänster.