Sök

Bokslutskommuniké, januari-december 2022

2023-02-03 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska bokslutskommuniké, januari-december 2022.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

• Intäkterna uppgick till 40,4 (44,4) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter minskade intäkterna med 19 procent. Intäkterna för helåret uppgick till 161,6 (147,6) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter var intäkterna oförändrade.

• Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (3,6) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 8 procent. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 9,3 (9,8) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 11 procent.

• Resultatet per aktie uppgick till 7,28 (7,45) kronor för perioden och 18,62 (19,80) kronor för helåret.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 (7,00+3,00) kronor per aktie.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -2,1 (2,5) miljarder kronor för perioden och -2,3 (4,2) miljarder för helåret, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 12,1 (30 september 2022; 14,1), miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 51,6 (42,3) miljarder kronor för perioden. För helåret uppgick orderingången till 162,7 (153,6) miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången på kvartalsbasis med 9 procent. På rullande 12 månader var orderingången i förhållande till omsättningen 104 (116) procent.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,3 (1,6) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 5,4 (4,2) procent. För helåret uppgick rörelseresultatet till 5,8 (5,0) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,7 (3,8) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,3 (2,1) miljarder kronor för perioden och 3,9 (5,2) miljarder kronor för helåret.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 8,1 (11,8) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 15,8 (20,1) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 3 februari 2023, kl. 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-5051 00 31, eller +44 (0)207 107 06 13, eller +1 (1) 631 570 56 13. Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023, kl. 07:30.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880