Sök

Skanska publicerar Års- och hållbarhetsredovising 2022: Starkt resultat i fokus

2023-03-08 14:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har publicerat sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 tillsammans med en version i formatet Esef (European Single Electronic Format). Rapporterna kan också laddas ner på group.skanska.com/sv/investerare/. En tryckt version kan beställas via vår hemsida eller via e-mail till Contact.

Klicka här för att läsa den digitala kortversionen (på engelska).

Rapporten, som innehåller finansiella rapporter och en övergripande summering av året, beskriver vårt starka resultat under 2022 trots ekonomiska och geopolitiska utmaningar. Vår Byggverksamhet i synnerhet levererade enligt strategi och avslutade året med en rekordstor orderstock.

Hållbarhetsredovisningen ger en uppdatering om framstegen mot att nå våra klimatmål samt information om vårt arbete med hållbarhet. Våra scope 1 och 2 utsläpp minskade under året och är nu 55 procent lägre jämfört med basåret 2015. Vi står fast vid vårt mål om netto noll-koldioxidutsläpp till 2045, både i vår egen verksamhet och i vår värdekedja.

En tidslinje med historiska höjdpunkter markerar milstolpar från vårt 135-års jubileum 2022, medan rapporten innehåller ett antal projektcase som visar hur vår kunskap och framtidsinsikt kan bidra till att forma sättet människor lever, arbetar och umgås.

Ett nytt avsnitt för Års- och hållbarhetsredovisningen 2022 diskuterar hur Skanskas affärsmodell, struktur, finansiella ställning och strategi ger oss möjlighet att skapa långsiktigt värde för aktieägare och samhället i stort.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 8 mars 2023 kl. 14:00 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261