Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2023-03-31 07:30 CET
Pressmeddelande

Enligt Skanska AB:s bolagsordning äger innehavare av aktier av serie A rätt att hos bolaget påkalla omvandling av sådan aktie till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2023 har på aktieägares begäran 19 463 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 596 607 101.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 633 781 aktier av serie A och 400 269 291 aktier av serie B.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023 kl. 07:30 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261