Sök

Delårsrapport första kvartalet 2023

2023-05-04 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

• Intäkterna uppgick till 34,9 (37,8) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter minskade intäkterna med 13 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (1,9) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 81 procent. Rörelseresultatet i Bostadsutveckling påverkades av låga försäljningsvolymer och ett negativt resultat om -331 Mkr i BoKlok, till följd av en svag marknad och pågående åtgärdsprogram. Inga transaktioner av materialitet genomfördes i Kommersiell fastighetsutveckling under första kvartalet.

• Resultatet per aktie uppgick till 1,04 (3,62) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -2,3 (-2,8) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 9,5 (31 december 2022; 12,1), miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 25,8 (30,0) miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter minskade orderingången på kvartalsbasis med 18 procent. På rullande 12 månader var orderingången i förhållande till omsättningen 99 (109) procent.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,0 (0,8) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,8 (2,3) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till -0,5 (1,3) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 4,5 (10,8) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 13,0 (18,4) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 4 maj 2023, kl. 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-5051 00 31, eller +44 (0)207 107 06 13, eller +1 (1) 631 570 56 13. Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023, kl. 07:30.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957