Sök

Delårsrapport andra kvartalet 2023

2023-07-21 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

• Intäkterna uppgick till 39,9 (44,8) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter minskade intäkterna med 15 procent på grund av lägre försäljningsvolymer inom Bostadsutveckling och Kommersiell fastighetsutveckling.

• Rörelseresultatet uppgick till 1,3 (2,4) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 46 procent på grund av lägre försäljningsvolymer inom Bostadsutveckling och Kommersiell fastighetsutveckling.

• Resultatet per aktie uppgick till 2,96 (4,61) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -1,8 (-0,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 4,4 (31 mars 2023; 9,5), miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 63,2 (37,3) miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången på kvartalsbasis med 68 procent. På rullande 12 månader var orderingången i förhållande till omsättningen 115 (95) procent.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,4 (1,4) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,4 (3,4) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,03 (1,2) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 2,3 (10,9) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 11,1 (17,7) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och en audiocast den 21 juli 2023, kl. 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-5051 00 31, eller +44 (0)207 107 06 13, eller +1 (1) 631 570 56 13. Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023, kl. 07:30.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957