Sök

Nedskrivningar avseende fastighetsvärden

2024-01-09 18:00 CET
Pressmeddelande

Skanska gör nedskrivningar och redovisar förändringar i fastighetsvärden om 2 miljarder kronor inom Kommersiell fastighetsutveckling, Bostadsutveckling och Förvaltningsfastigheter. Nedskrivningarna påverkar resultatet för Skanska under fjärde kvartalet 2023. Därutöver, men utan resultatpåverkan för perioden, minskas övervärdet i Kommersiell fastighetsutveckling med 1,6 miljarder kronor.

De fortsatt svaga fastighetsmarknaderna har resulterat i en högre grad av osäkerhet i värdebedömning av fastighetstillgångar. Nedskrivningarna görs för att säkerställa att redovisade värden återspeglar Skanskas bästa nuvarande bedömning av det underliggande värdet på fastighetstillgångar.

För Kommersiell fastighetsutveckling uppgår de totala nedskrivningarna till 1,4 miljarder kronor, varav merparten är hänförlig till den amerikanska fastighetsportföljen. USA utgör fortfarande den svagaste marknaden. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick fastighetstillgångarna inom Kommersiell fastighetsutveckling till 43 miljarder kronor, varav 4 miljarder kronor redan avyttrats enligt segmentsrapportering. Dessutom minskar det förväntade övervärdet vid färdigställande av portföljen under fjärde kvartalet med 1,6 miljarder kronor. Det totala förväntade marknadsvärdet vid färdigställande uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 63 miljarder kronor, varav 7,9 miljarder kronor hade avyttrats enligt segmentsrapportering. Det totala övervärdet i slutet av tredje kvartalet uppgick till 7,8 miljarder kronor. Förändringen i övervärde har ingen påverkan på periodens resultat.

Inom Bostadsutveckling har lågkostnadssegmentet BoKlok en fortsatt mycket svag marknad och står för merparten av nedskrivningarna. Totala nedskrivningar uppgår till 0,5 miljarder kronor. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick fastighetstillgångarna inom Bostadsutveckling till 22 miljarder kronor, varav 6,4 miljarder kronor är sålda enligt segmentsrapportering.

Inom Förvaltningsfastigheter, som är det enda segmentet som tillämpar IAS40 och redovisar tillgångar till verkligt värde, äger Skanska idag tre fastigheter i Malmö och två fastigheter i Stockholm. Tillämpat genomsnittligt direktavkastningskrav uppgår till 4,8 procent i Malmö och 4,3 procent i Stockholm. Minskning av totalt fastighetsvärde uppgår till 0,2 miljarder kronor. Vid utgången av tredje kvartalet ägde Skanska tre fastighetstillgångar i Förvaltningsfastigheter, motsvarade totalt 3,7 miljarder kronor.

Preliminär fördelning av nedskrivningarna:

Nedskrivning av tillgångar/
Förändrat värde (Mdkr)*

Råmark och exploaterings-fastigheter

Pågående projekt

Färdigställda projekt

Totalt

Norden 0,1 0,0 0,0 0,1
Europa 0,0 0,0 0,2 0,2
USA 0,4 0,4 0,2 1,0
Totalt Kommersiell fastighets-utveckling 0,6 0,4 0,4 1,4
Norden 0,3 0,0 0,0 0,4
varav Sverige 0,1 0,0 0,0 0,1
Europa 0,1 0,0 0,0 0,1
Totalt Bostads-utveckling 0,4 0,0 0,0 0,5
Förvaltnings-fastigheter 0,0 0,0 0,2 0,2
Totalt Skanska 1,0 0,4 0,6 2,0

  *beräknade summor av relaterade poster stämmer inte alltid på grund av avrundningsdifferenser

En presskonferens kommer att hållas imorgon den 10 januari kl 10:00 (CET), och kommer webbsändas live på www.group.skanska.com/sv/investerare. Under presskonferensen kommer Skanskas VD och koncernchef Anders Danielsson, CFO Magnus Persson och Group EVP Claes Larsson att svara på frågor. För att delta i konferensen, med möjlighet att ställa frågor, vänligen anslut din telefon till HD Audio webblänken här: HD Audio länk. Vid behov kan du ringa in via traditionell telefonkonferens, vänligen använd följande telefonnummer: 08 5051 0031; +44 (0) 207 107 06 13 eller +1 (1) 631 570 56 13.

Skanska släpper sin fullständiga bokslutskommunikén för 2023 den 9 februari klockan 07:30 (CET).

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 9 januari 2024 kl. 18:00 (CET).

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957