Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2024-01-31 07:30 CET
Pressmeddelande

Enligt Skanska AB:s bolagsordning äger innehavare av A-aktier rätt att hos bolaget påkalla omvandling av sådan aktie till B-aktier. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under januari 2024 har på aktieägares begäran 15 960 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 596 338 910.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 603 982 A-aktier och 400 299 090 B-aktier.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 kl. 07:30 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261