Sök

Bokslutskommuniké, januari-december 2023

2024-02-09 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska bokslutskommuniké, januari-december 2023.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

• Intäkterna för kvartalet uppgick till 41,9 (40,4) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 5 procent. Intäkterna för helåret uppgick till 157,1 (161,6) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter minskade intäkterna med 6 procent.

• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1,0 (3,5) miljarder kronor, och inkluderar nedskrivningar och förändringar i fastighetsvärden om totalt -2,0 miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 73 procent. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 3,2 (9,3) miljarder kronor, och inkluderar nedskrivningar och förändringar i fastighetsvärden om totalt -3.1 miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 65 procent.

• Resultatet per aktie uppgick till 2,48 (7,28) kronor för perioden och 7,89 (18,62) kronor för helåret.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 (7,50) kronor per aktie.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 4,9 (-2,1) miljarder kronor för perioden och 1,1 (-2,3) miljarder för helåret, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 10,4 (30 september 2023; 4,7), miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 44,1 (51,6) miljarder kronor för perioden. Justerat för valutakurseffekter minskade orderingången på kvartalsbasis med 15 procent. För helåret uppgick orderingången till 165,8 (162,7) miljarder kronor. På rullande 12 månader var orderingången 103 (104) procent i förhållande till omsättningen och orderstocken var fortsatt hög.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,8 (2,3) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 4,4 (5,4) procent. För helåret uppgick rörelseresultatet till 5,6 (5,8) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,5 (3,7) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till -1,4 (1,3) miljarder kronor för perioden och inkluderar nedskrivningar av tillgångar om -1,8 miljarder kronor i Bostadsutveckling och Kommersiell fastighetsutveckling. För helåret uppgick rörelseresultatet -2,6 (3,9) miljarder kronor och inkluderar nedskrivningar av tillgångar om totalt -2,8 miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till -3,7 (8,1) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 5,8 (15,8) procent.

Presskonferensen kommer också att direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. Delta i ljudkonferensen med möjlighet att ställa frågor. Rekommenderad anslutning för bästa ljudkvalitet vänligen anslut via din telefon till HD Audio weblänk: HD Audio link. För att delta via telefon, vänligen ring 08-5051 00 31, eller +44 (0)207 107 06 13, eller +1 (1) 631 570 56 13. Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024, kl. 07:30.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957