Sök

Skanska publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2023: Bibehållen finansiell styrka

2024-03-06 14:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har publicerat sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 tillsammans med en version i formatet Esef (European Single Electronic Format). Rapporterna kan också laddas ner på group.skanska.com/sv/investerare/. En tryckt version kan beställas via vår hemsida eller via e-mail till Contact.

Rapporten innehåller finansiella rapporter och en övergripande summering av vårt resultat för året. För Skanska präglades 2023 av en stark leverans från Byggverksamheten medan Projektutvecklingsverksamheterna påverkades negativt av svaga fastighetsmarknader. Vi bibehåller vår finansiella styrka.

Vi fortsatte att göra framsteg mot våra hållbarhetsmål under 2023. Våra scope 1 och 2 utsläpp minskade under året och är nu 60 procent lägre jämfört med basåret 2015. Vi står fast vid vårt mål om netto noll-koldioxidutsläpp till 2045, både i vår egen verksamhet och i vår värdekedja. Vår hållbarhetsredovisning ger en uppdatering om våra framsteg mot att nå våra klimatmål samt information om vårt arbete med hållbarhet.

Vi ger också en inblick i några av våra mest spännande projekt som vi arbetat med under året.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 6 mars 2024 kl. 14:00 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261