Sök

Kommuniké från årsstämman 2024 i Skanska AB (publ)

2024-03-27 12:20 CET
Pressmeddelande

Årsstämma i Skanska AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 27 mars 2024. Anföranden på stämman av styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson kommer finnas tillgängliga på Skanskas webbplats, www.group.skanska.com/sv/.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 5,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till tisdagen den 2 april 2024 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 5 april 2024.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Styrelsen

Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Mats Hederos, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus och Åsa Söderström Winberg omvaldes till styrelseledamöter. Jayne McGivern och Henrik Sjölund valdes till nya styrelseledamöter. Hans Biörck omvaldes till styrelsens ordförande. 

Noterades att arbetstagarorganisationerna har utsett Ola Fält, Richard Hörstedt och Yvonne Stenman till arbetstagarledamöter i styrelsen med Fredrik Norrman, Hans Reinholdsson och Anders Rättgård som suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden till styrelsens ordförande och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska enligt följande: 

• 2 400 000 kronor till styrelsens ordförande;

• 800 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;

• 310 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 210 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;

• 115 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;

• 235 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Revisor

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Ersättningsrapport för 2023

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i det långsiktiga aktiesparprogrammet för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 (Seop 6)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2025, besluta om förvärv av högst 2 400 000 egna B-aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, för säkerställande av leverans av B-aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman 2022 (”Seop 6”). Förvärvade egna B-aktier får överlåtas till deltagare i Seop 6 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman 2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2025, besluta om förvärv av högst så många egna B-aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter varje förvärv uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna ska förvärvas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, varigenom kallelseannonsen endast ska införas i Dagens Nyheter, dvs. inte i ytterligare en daglig tidning.

______________________

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på Bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2024”, senast onsdagen den 10 april 2024. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos Bolaget och som uppger sin postadress.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957