Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2024-03-28 07:30 CET
Pressmeddelande

Enligt Skanska AB:s bolagsordning äger innehavare av A-aktier rätt att hos bolaget påkalla omvandling av sådan aktie till B-aktier. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2024 har på aktieägares begäran 2 000 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 596 320 910.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 601 982 A-aktier och 400 301 090 B-aktier.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 07:30 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261