Sök

Skanskaägda Myresjö Trä går samman med Rörviksgruppen

1997-03-05 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har träffat en principöverenskommelse att slå samman sin sågverksrörelse inom Myresjö Trä med OTC-noterade RörviksGruppens sågdivision till en ny börsnoterad sydsvensk sågkoncern.

PRESSINFORMATION 1997-03-05                             15/97

SKANSKAÄGDA MYRESJÖ TRÄ GÅR SAMMAN MED RÖRVIKSGRUPPEN

Skanska har träffat en principöverenskommelse att slå samman sin sågverksrörelse inom Myresjö Trä med OTC-noterade RörviksGruppens sågdivision till en ny börsnoterad sydsvensk sågkoncern.

Samgåendet förutsätter att RörviksGruppen delas i en verkstadsdel och en sågverksrörelse och att båda dessa börsnoteras. Efter delning är avsikten att Myresjö Trä AB skall gå samman med sågverksrörelsen genom en apportemission varefter Myresjö AB kommer att äga 40 procent av aktierna i den nya sågverkskoncernen.

Både delningen av RörviksGruppen och samgåendet med Myresjö Trä är föremål för beslut av RörviksGruppens bolagsstämma. Samgåendet förutsätter dessutom att den ekonomiska genomgång som nu genomförs inte påverkar parternas bedömning om att förutsättningar för samgående föreligger.

Genom samgåendet skapas en stark sågverkskoncern som på ett aktivt sätt kan medverka till strukturförändringar av den sydsvenska sågverksindustrin. Samgåendet motiveras vidare av att verksamheterna kompletterar varandra väl och förväntas ge betydande positiva effekter genom samordning av investeringar, möjligheter till lönsammare hantering av biprodukter samt starkare position på svensk och internationell marknad. Inom en treårsperiod beräknas resultateffekten bli betydande.

Den nya sågverkskoncernen får en sågproduktion på närmare 500.000 m3 per år vid 8 sågverk och en omsättning på ca 1.000 Mkr. Den nuvarande chefen för RörviksGruppens sågdivision, Helge Sjöberg föreslås bli VD och nuvarande VD-n för Myresjö Trä, Hans Andersson föreslås bli vVD med ansvar för teknik och produktion. Till styrelsens ordförande föreslås Ants Suurkuusk, Myresjö AB.

Myresjögruppens skogsinnehav, Boxholms Skogar med dotterbolag, berörs inte av samgåendet.

 

Vetlanda den 5 mars 1997

MYRESJÖ AB