Sök

Första steget i överföring av kapital: 5 miljarder till aktieägarna genom inlösen av var tionde aktie mot 400 kronor

1997-05-05 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska AB har idag beslutat föreslå inlösen av var tionde aktie i Skanska genom utgivande av inlösenrätter.

PRESSINFORMATION 1997-05-05                             34/97

FÖRSTA STEGET I ÖVERFÖRING AV KAPITAL: 5 MILJARDER TILL AKTIEÄGARNA GENOM INLÖSEN AV VAR TIONDE AKTIE MOT 400 KRONOR

Förslag till inlösen

Skanska AB har idag beslutat föreslå inlösen av var tionde aktie i Skanska genom utgivande av inlösenrätter.

Motiv till förslaget

Den nyligen genomförda avyttringen av aktierna i Sandvik har inneburit ett väsentligt finansiellt tillskott för Skanska, förutom att styrelsens aviserade och sedan länge pågående renodling genomförts.

De fria vinstmedel som finns tillgängliga i Skanska AB uppgår efter den föreslagna utdelningen till 6.676 Mkr. Därmed kan hela den utlovade kapitalöverföringen om 8-10 miljarder inte genomföras vid samma tillfälle.

Styrelsen avser efter det att den nu föreslagna inlösen av aktier genomförts, återkomma med förslag till ytterligare kapitalöverföring till aktieägarna i Skanska vilken sannolikt kommer att genomföras i anslutning till ordinarie bolagsstämma nästa år.

Villkor och genomförande

Aktieägarna i Skanska kommer att, för varje aktie av serie A eller B i Skanska, erhålla en inlösenrätt. Tio inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie av valfri serie i Skanska mot erhållande av 400 kronor kontant.

Vidare föreslås styrelsen erhålla ett bemyndigande att genomföra en nyemission med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande det nominella värdet av de inlösta aktierna, dock maximalt 126 Mkr. Därutöver är avsikten att genom beslut om fondemission minst återställa aktiekapitalet i Skanska. Genom dessa åtgärder krävs inte rättens tillstånd för att möjliggöra utbetalning enligt nedsättningsbeslutet. Härigenom undviks en tidskrävande procedur med kallelse på kända och okända borgenärer.

Tidplan

Vid extra bolagsstämma den 23 maj 1997 skall frågan om principbeslut avseende förslaget, samt styrelsens bemyndigande att genomföra nyemission behandlas.

Enligt förslaget skall de aktieägare som är registrerade på avstämningsdagen den 28 maj 1997 erhålla inlösenrätter i Skanska. Följaktligen kommer Skanskaaktien att noteras exklusive värdet av denna inlösenrätt från och med den 26 maj. Handel med inlösenrätter avses äga rum mellan den 3-27 juni och anmälan för inlösen avses ske mellan 3 juni -2 juli.

Avsikten är att aktieägarna vid en andra extra bolagsstämma som avses äga rum den 4 augusti 1997 skall fatta slutligt beslut om inlösen och nedsättning av aktiekapitalet. Vidare skall också beslut fattas om fondemission, varvid det nominella värdet per aktie ökas från 10 kronor till 12 kronor.

Förutsatt att extra bolagsstämmor enligt ovan beslutar i enlighet med styrelsens förslag, samt att besluten registreras av PRV, beräknas likvid kunna utbetalas i slutet av augusti.

Förenklat förfarande

Ett förenklat förfarande som innebär att aktieägare på ett enkelt sätt kan sälja ett begränsat antal inlösenrätter, avses att erbjudas aktieägarna.

Finansiella effekter för Skanska

Om inlösenerbjudandet accepteras till fullo innebär det att antalet aktier i Skanska minskar med 12.592.386 till 113.331.474 före den planerade riktade nyemissionen. Baserat på 1996 års utfall och justerat för effekterna av inlösen och nyemission, skulle vinst per aktie öka från 31,60 kronor till 33,90 kronor, samtidigt som synligt eget kapital per aktie minskar från 113,60 kronor till 83,70 kronor.

Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark med en soliditet på 24,0% proforma 961231 mot 31,6% före inlösen (före beaktande av övervärden i fastigheter och aktier).

Information

Ytterligare information presenteras i en informationsbroschyr som kommer att offentliggöras i slutet av maj och distribueras tillsammans med anmälningssedel till aktieägarna i Skanska AB i början av juni 1997. Informationen kommer också att kunna rekvireras från Skanska AB samt finnas tillgänglig på Skandinaviska Enskilda Bankens kontor.

Danderyd den 5 maj 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information