Sök

Ny rapporteringsstruktur och nya försäljningar av fastigheter

2001-08-24 11:00 CET
Pressmeddelande

Torsdagen den 30 augusti publicerar Skanska AB resultatet för första halvåret 2001. Tidigare i år skedde en omorganisation i Skanska, varför rapporteringsstrukturen kommer att ändras.
För det första halvåret kommer vinster av fastighetsförsäljningar om 1 322 Mkr att redovisas.

Press Release


2001-08-24

 


Ny rapporteringsstruktur och nya försäljningar av fastigheter

Torsdagen den 30 augusti publicerar Skanska AB resultatet för första halvåret 2001. Tidigare i år skedde en omorganisation i Skanska, varför rapporteringsstrukturen kommer att ändras.

Ny rapporteringsstruktur
För att avspegla den nya organisationen som är uppdelad i 18 affärsenheter, redovisas koncernens verksamhet i tre huvuddelar; Byggrelaterade tjänster, Projektutveckling och BOT samt Services och Telecom.                       Byggrelaterade tjänster är uppdelat i fyra marknader:
1. SkandinavienSverige, Norge och Danmark
2. EuropaFinland, Storbritannien, Polen, Tjeckien och Ryssland
3. USA
USA
4. Övriga marknaderArgentina, Hong Kong, Indien och Projektexport i övriga länder

Redovisning av nyckeltal
För de fyra enheterna inom byggrelaterade tjänster och för Projektutveckling och BOT samt Services och Telekom kommer följande nyckeltal redovisas; nettoomsättning, rörelseresultat, rörelsemarginal, orderingång samt orderstock. Redovisning kommer att ske för halvåret 2001 samt även för andra kvartalet separat. Jämförelsetal redovisas för dessa perioder samt för rullande tolv månader och helår 2000.

Från och med årsskiftet kommer även avkastning på sysselsatt kapital och EBITDA, rörelseresultat exklusive avskrivningar, att ingå som nyckeltal för vardera av de sex segmenten och marknaderna. Dessutom är avsikten att redovisa byggrelaterade tjänster fördelat på hus samt väg- och anläggningsbyggande.
 

Vinster av fastighetsförsäljningarFör det första halvåret kommer vinster av fastighetsförsäljningar om 1 322 Mkr att redovisas.

Enligt tidigare pressmeddelande har Skanska sålt fastigheter och projekt till Vasakronan. Av den totala försäljningsvinsten om drygt 1 miljard kronor är 790 Mkr resultat av fastighetsförsäljningar, medan den resterande vinsten hänförs till projektet Kista Entré. Projektvinsten i Kista Entré realiseras i form av successiv vinstavräkning i affärsenheten Sverige fram till och med juni 2003, då det färdigställda projektet tas över av Vasakronan.

Efter rapportperiodens utgång har fastigheten Lammet på Norrmalm i Stockholm sålts till ett pris om 197 Mkr. Försäljningsvinsten uppgår till 91 Mkr. Fastigheten förvärvades 1999.

Målsättningen är att hålla en hög omsättningstakt i projektutvecklingen.

--------------------------------------------------


För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, direktör, Investor Relations, tel 08-753 88 00
Johanna Zador, biträdande chef, Investor Relations, tel 08-753 88 00