Sök

Niomånadersrapport, januari−september 2010

2010-11-04 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari−september 2010 jämfört med januari−september 2009

- Intäkterna uppgick till 89,0 (100,6) miljarder kronor.

- I byggverksamheten minskade intäkterna med 17 procent i kronor och med 13 procent justerat för valutaeffekter.

- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 070 (3 624) Mkr, en förbättring med 12 procent.

- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 16 procent och uppgick till 3 100 (3 678) Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 3,8 (3,7) procent.

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 054 (3 443) Mkr, en förbättring med 18 procent.

- Periodens resultat uppgick till 2 960 (2 546) Mkr.

- Resultatet per aktie uppgick till 7,17 (6,10) kronor enligt redovisning per segment och till 6,69 (8,08) enligt IFRS.

- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 1 703 (4 733) Mkr.

- Orderingången ökade med 7 procent och uppgick till 101,3 (94,6) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 12 procent.

- Orderstocken om 147,9 (131,8) miljarder kronor motsvarar 17 (12) månaders produktion.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851