Sök

Bokslutskommuniké, januari−december 2010

2011-02-10 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari−december 2010 jämfört med januari−december 2009

- Intäkterna uppgick till 121,7 (135,8) miljarder kronor.

- I byggverksamheten minskade intäkterna med 13 procent i kronor och med 9 procent justerat för valutaeffekter.

- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5 339 (5 172) Mkr, en förbättring med 3 procent.

- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 10 procent och uppgick till 4 388 (4 870) Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 3,9 (3,7) procent.

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 304 (4 939) Mkr, en förbättring med 7 procent.

- Årets resultat uppgick till 3 940 (3 595) Mkr.

- Resultatet per aktie uppgick till 9,54 (8,65) kronor enligt redovisning per segment och till 9,76 (10,16) enligt IFRS.

- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 6 269 (7 225) Mkr.

- Räntebärande nettofordran uppgick till 9,9 (8,1) miljarder kronor.

- Orderingången ökade med 2 procent och uppgick till 131,4 (128,8) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent.

- Orderstocken om 147,1 (136,5) miljarder kronor motsvarar 16 (13) månaders produktion.

- Försäljningsavtal avseende Autopista Central tecknat som tidigare kommunicerats.

- Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,75 (5,25) kronor per aktie och en extrautdelning om 6,25 (1,00) kronor per aktie. Extrautdelningen är villkorad av att försäljningen av koncessionen för Autopista Central slutförs och att full försäljningslikvid erlagts.

 

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851