Sök

Bokslutskommuniké, januari-december 2006

2007-02-15 08:32 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-december 2006 jämfört med januari-december 2005

- Intäkterna uppgick till 125,6 (124,7) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 4 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 762 (5 000) Mkr. I byggverksamheten visar ett flertal enheter förbättrade rörelsemarginaler. De svenska, norska , polska, brittiska och latinamerikanska verksamheterna överträffade sina marginalmål och de båda amerikanska enheterna fortsatte att förbättra sina marginaler med starka resultat i det fjärde kvartalet.
- Inom Bostadsutveckling ökade rörelsemarginalen på alla de nordiska marknaderna och för verksamhetsgrenen som helhet uppgick marginalen till 12,6 (10,6) procent.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 3 084 (4 430) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 1 300 (1 626) Mkr. Fastighetsförsäljningarna gjordes till priser i genomsnitt 25 procent över de marknadsvärden som åsattes vid årsskiftet 2005/2006.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 985 (5 120) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 3 655 (3 890) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 8,68 (9,27) kronor.
- Koncernen är nu i en nettoinvesteringsfas och för helåret uppgick nettoinvesteringarna till -1 146 (3 644) Mkr.
- Orderingången ökade med 16 procent och uppgick till 134,1 (115,8) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter var orderingången oförändrad.
- Orderstocken om 135,1 (127,9) miljarder kronor motsvarar 14 (13) månaders produktion.
- De marknadsvärderingar som gjorts vid årsskiftet visar på koncernövervärden om 2,0 miljarder kronor i Kommersiell utveckling och 3,7 miljarder i Infrastrukturutveckling.
- Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,75 (4,50) kronor per aktie samt en extrautdelning om 3,50 (2,00) kronor per aktie för verksamhetsåret 2006.