Sök

Niomånadersrapport, januari-september 2005

2005-11-03 08:39 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-september 2005 jämfört med januari-september 2004

- Intäkterna uppgick till 88,6 (90,6) miljarder kronor. Justerat för avvecklade verksamheter ökade intäkterna med 2 procent. I byggverksamheten ökade intäkterna med 4 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter ökade till 3.299 (3.041) Mkr. De flesta enheter uppvisar förbättrade rörelsemarginaler. Rörelseresultatet från koncernen uppgick till 3.525 (4.151) Mkr. I jämförelseperioden ingick bland annat realisationsvinsten från avyttringen av Skanska Services om cirka 1 miljard kronor.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 3.427 (4.098) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 1.342 (1.312) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3.683 (4.074) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 2.799 (2.980) Mkr och periodens resultat per aktie uppgick till 6,66 (7,09) kronor.
- Orderingången ökade med 1 procent och uppgick till 87,5 (86,8) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter var orderingången oförändrad.

Länk till hela rapporten (kräver Acrobat Reader)