Sök

Skanska niomånadersrapport januari-september 2003

2003-10-30 12:25 CET
Pressmeddelande

Tredje kvartalet 2003 jämfört med tredje kvartalet 2002:
# Nettoomsättningen för Skanska-koncernen minskade med 4 procent till 34.125 (35.556) Mkr. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 5 procent.
# Rörelseresultatet ökade till 887 (876) Mkr.
# Resultatet efter finansiella poster ökade till 745 (670) Mkr.
# Nettoresultatet uppgick till 519 (324) Mkr och resultatet per aktie för det tredje kvartalet uppgick till 1,24 (0,77) kronor.
# Orderingången ökade med 8 procent till 36,4 miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 19 procent. Orderstocken uppgick till 134,3 miljarder kronor, en minskning med 3 procent jämfört med årsskiftet. Justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 14 procent.

Länk till hela niomånadersrapporten (kräver Acrobat Reader)