Sök

Skanska i förlikning med EU med anledning av konkurrensrättslig osäkerhet kring bildandet av Scancem

1998-10-12 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har lämnat ett förslag till EU-Kommissionen som väntas leda till att Kommissionens undersökning av Scancem avslutas och därmed undvika risken för en uppdelning av bolaget. Kommissionens undersökning avsåg eventuella brott mot europeiska konkurrensregler, dels i samband med sammanslagningen mellan Euroc och Aker 1995, genom vilken det nya Scancem bildades, dels i samband med Skanskas ökade ägande i Scancem 1997.

PRESSMEDDELANDE 1998-10-12                              77/98

Skanska i förlikning med EU med anledning av konkurrensrättslig osäkerhet kring bildandet av Scancem

Skanska har lämnat ett förslag till EU-Kommissionen som väntas leda till att Kommissionens undersökning av Scancem avslutas och därmed undvika risken för en uppdelning av bolaget. Kommissionens undersökning avsåg eventuella brott mot europeiska konkurrensregler, dels i samband med sammanslagningen mellan Euroc och Aker 1995, genom vilken det nya Scancem bildades, dels i samband med Skanskas ökade ägande i Scancem 1997.

För att undvika en långt utdragen period med osäkert rättsläge, vilken skulle inverka negativt på Scancems verksamhet och värde, har Skanska lämnat in ett förliknings-förslag, vilket med stor säkerhet väntas komma att ratifieras av Kommissionen.

Förlikningen i de två ärendena innebär att:

- Scancem skall avyttra sin cementrörelse i Finland, eller vidta annan motsvarande strukturåtgärd i sin cementrörelse; och att
- Skanska skall avyttra sitt aktieinnehav i Scancem.

Skanska har tidigare aviserat sin avsikt att sälja sitt aktieinnehav i Scancem, som en del av den nya ledningens beslut att fokusera bolagets verksamhet på kärnrörelsen inom byggrelaterade tjänster och utveckling av projekt och fastigheter.

Skanska kommer att ha möjlighet att utöva kontroll i Scancem från och med mitten av november, då Kommissionens formella beslut väntas komma.

I en kommentar till förlikningen säger Skanskas VD Claes Björk:

"Det stod klart för oss att Kommissionen avsåg att ta bägge dessa ärenden vidare till formella beslut, trots våra detaljerade svarsinlagor i den pågående undersökningen. Som störste ägare i Scancem, såg vi det som vår skyldighet att finna en snabb lösning av dessa ärenden och att maximera aktieägarvärdet. Genom förlikningen undanröjs det osäkra rättsläget och en långt utdragen rättsprocess med mycket osäker utgång undviks. I det läge som uppstått, tror vi att det här är det bästa sättet att skydda värden i Scancem, till gagn både för Scancem och dess aktieägare".

En presskonferens kommer att hållas i dag med Skanskas VD Claes Björk i Bryssel, på Dorint Hotel Brussels, Boulevard Charlemagne 11, klockan 11.00. Det kommer också att finnas möjlighet att följa presskonferensen via en videokonferenslänk från Skanskas huvudkontor i Danderyd.

 

Danderyd 1998-10-12

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:
Anders Nyrén, Finansdirektör Skanska AB, tfn 08-753 86 32
Staffan Schéle, Corporate Finance och Investor Relations Skanska AB, tfn 08-753 88 00
Cecilia Schön, Informationsdirektör Skanska AB, tfn 08-753 87 99

 


Bakgrundsinformation

Skanska är föremål för två ärenden i EU-kommissionen:

- undersökningen avseende Skanskas förvärv av ensam kontroll i Scancem i oktober 1997 (1997 års ärende); samt

- undersökningen avseende Skanskas förvärv av gemensam kontroll i Scancem (detta hävdas ha skett i saband med Scancem bildades genom sammanslagningen 1995 av Euroc och Akers cement-och byggmaterialrörelse (1995 års ärende).

Vid bildandet av Scancem (genom sammanslagningen mellan Euroc/Aker), kom Skanska och Aker att äga 33,3% vardera av bolagets röster och aktier. I oktober förra året, ökade Aker och Skanska sitt ägande i bolaget till att motsvara 41% respektive 48% av rösterna i bolaget.

Kommissionens undersökning gäller dessa ägarförändringar i följande avseenden:

i) 1995 års ärende avser huruvida otillåten gemensam kontroll förelåg för två aktieägare (Skanska och Aker) vid 33,3% ägande vardera; och

ii) 1997 års ärende avser huruvida Skanska förvärvat ensam kontroll genom att öka sitt ägande från 33,3% till 48%, vilket var en reaktion på Akers förvärv av ytterligare aktier till att öka sitt ägande till 41%.

1997 års ärende notifierades till Kommissionen i april 1998 och är föremål för fördjupad konkurrensrättslig granskning sedan i juli 1998.

1995 års ärende har varit föremål för flera omfattande granskningar sedan 1996 och senast omfattande en så kallad gryningsräd i april 1998 och detaljerade frågeformulär att besvaras i augusti 1998. Kommissionens gryningsräd gjordes mot Skanskas och Scancems huvudkontor och var första gången som Kommissionen gjorde en sådan i samband med ett fall av detta slag, vilket understryker allvaret i Kommissionens ifrågasättande av bildandet av Scancems 1995. Kommissionen har bekräftat att den avser att inleda en formell granskning även av detta ärende, trots de detaljerade svarsinlagor som lämnats av Skanska.

Som tydligt framgått av Skanskas i morse utsända pressmeddelande, har Skanska lämnat ett förlikningsförslag till Kommissionen (som Skanska förväntar kommer att accepteras av Kommissionen) med följande villkor:

- Scancem skall avyttra sin cementrörelse i Finland eller vidta annan motsvarande strukturåtgärd i sin cementrörelse; och

- Skanska skall avyttra sitt aktieinnehav i Scancem

Skanska kommer att ges möjlighet att utöva kontroll i Scancem under genomförandet av dessa åtgärder.

Förlikningen avseende 1997 års ärende innebär att Skanska kommer att genomföra den avyttring av sitt aktieinnehav i Scancem som Skanska tidigare aviserat skulle komma att göras.

Skanska bedömer att det låg i Scancems aktieägares gemensamma intresse att finna en lösning till 1995 års ärende av följande skäl:

- det stod klart att Kommissionen avsåg att inleda en officiell undersökning som skulle leda till formellt beslut;

- Kommissionen hade indikerat att den inte övertygats av de svarsinlagor som inlämnats avseende dess grundläggande invändningar i ärendet;

- mot denna bakgrund var ärendets utgång mycket osäker; den mest sannolika utvecklingen skulle innebära ett negativt belsut och en påföljande rättsprocess i domstolen i Luxemburg:

- tidsutdräkten för en sådan rättsprocess bedömdes till mellan två och tre år.

En utdragen rättsprocess angående Scancems legala status sedan bildandet 1995 bedömdes påverka bolaget negativt i flera väsentliga avseenden:

- press på bolagets aktiekurs eftersom Commissionens ärende (i händelse av framgång) väntades leda till en uppdelning av Scancems viktiga svenska och norska cementverksamhet, omfattande även Scancem International;

- negativa effekter på bolagets affärsmässiga status och resultat, som en följd av osäkerheten kring bolagets framtid;

- försämrad moral bland anställda;

- ianspråktagande av ledningens tid och bolagets finansiella resurser för att driva den väntade rättsprocessen.

Därutöver bedömdes risken vara stor för att avsevärda böter skulle utdömas för att bolaget genomförde sammanslagningen 1995 utan att ha begärt EU´s godkännande.

Med en snabb lösning av ärendet undanröjs den rättsliga osäkerheten, samtidigt som en långt utdragen rättsprocess med osäker utgång undviks.

En försäljning av Scancems finska cementrörelse väntas stärka bolagets aktieägarvärde, samtidigt som cementverksamheterna i Sverige och Norge, liksom Scancem International, kvarstår intakta. Som framgått, bedömdes det finnas en uppenbar risk även för dessa verksamheter, i händelse av att den väntade rättsprocessen skulle förloras.

Den föreslagna förlikningen torde också komma att medföra att eventuella böter för genomförandet av sammanslagningen 1995, utan förhandsgodkännande, kommer att reduceras avsevärt.