Sök

Bokslutskommuniké, januari−december 2011

2012-02-08 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

 

Januari−december 2011 jämfört med januari−december 2010

 

- Orderingången uppgick till 123,6 (130,3) miljarder kronor. Orderingången i fjärde kvartalet uppgick till 41,0 (29,0) miljarder, en ökning med 41 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010.
- Orderingången var 7 procent högre än intäkterna under året och orderstocken ökade med 7 procent och var 155,7 (145,9) miljarder kronor vilket motsvarar 16 (16) månaders produktion.
- Intäkterna uppgick till 122,5 (121,7) miljarder kronor.
- I byggverksamheten uppgick intäkterna till 115,0 (113, 2) miljarder kronor, en ökning med 2 procent och en ökning med 8 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 9 087 (5 339) Mkr. Valutaeffekter minskade resultatet med 249 Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 3 467 (4 388) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 3,0 (3,9) procent. Valutaeffekter minskade resultatet med 255 Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster var 9 099 (5 304) Mkr.
- Årets resultat uppgick till 8 129 (3 940) Mkr.
- Resultatet per aktie uppgick till 19,72 (9,54) kronor enligt redovisning per segment och till 18,43 (9,76) enligt IFRS.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning varl 2 916 (6 270) Mkr.
- Räntebärande nettofordran exklusive byggnadskreditiv till bostadsrättsföreningar och räntebärande pensionsskuld uppgick  till 9,5 (12,2) miljarder kronor.
- Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,00 (5,75) kronor per aktie.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851