Sök

Skanska omstrukturerar bostadsutvecklingsenheterna i Norden, Tjeckien och Slovakien

2012-06-15 08:55 CET
Pressmeddelande

Den samlade effekten av omstruktureringarna leder till att det andra kvartalet 2012 kommer att belastas med totalt 380 miljoner kronor i kostnader av engångskaraktär. Framåtriktat ger åtgärderna en årlig besparing om cirka 180 miljoner kronor. Därutöver genomförs en effektivisering av produktionen som över tiden kommer att ge resultatförbättringar.

Bostadsutvecklingsverksamheten har dragits med svaga resultat i framförallt Sverige. Bakgrunden är framförallt högre än beräknade kostnader i produktionen och att organisationen varit anpassad till en högre volymambition än vad som kunnat realiseras.

För att uppnå en långsiktigt acceptabel lönsamhet i Bostadsutvecklingen har en analys av verksamhetens marknad, strategi och organisation genomförts under de senaste månaderna. Som ett resultat av analysen genomförs nu en genomgripande omstrukturering av verksamheten.

För att anpassa kostnaderna till de förväntade volymerna och bättre tillvarata synergierna med byggverksamheten, integreras nu all bostadsutveckling i Norden i byggverksamheterna i Sverige, Norge och Finland under ledning av respektive affärsenhetschef. Samtliga högre chefsnivåer i de nya organisationerna i de tre länderna är redan tillsatta. Bostadsutveckling Norden upphör som en egen affärsenhet. Omorganisationen innebär att antalet medarbetare minskas med cirka 150, varav 110 i Sverige.

– Vi ser långsiktigt en god efterfrågan på bostäder i Norden. Bostadsutveckling är en viktig del i Skanskas kärnaffär och vi har outnyttjade synergier mellan bygg- och bostadsverksamheterna. Syftet med omstruktureringen är att vidmakthålla och stärka vår marknadsposition i de nordiska storstadsregionerna, säger Johan Karlström, VD och koncernchef på Skanska AB.

Omstruktureringen i Norden kommer att medföra kostnader av engångskaraktär om 300 miljoner kronor i det andra kvartalet 2012, varav 150 miljoner kronor avser avveckling av personal och 150 miljoner kronor hänför sig till projektnedskrivningar av pågående projekt där förväntade resultatnivåer ej bedöms kunna uppnås.

Något nedskrivningsbehov har inte identifierats i översynen av landbanken för bostäder i Norden. Däremot kommer storleken på landbanken för bostäder i Norden att anpassas till nuvarande volymer för att nå en uthållig avkastning på sysselsatt kapital. Anpassningen kommer att ske över tiden, exempelvis genom försäljningar, kombinationsaffärer och byten till byggrätter avseende kommersiell fastighetsutveckling, i syfte att skapa värde för Skanska.

I Tjeckien och Slovakien kommer Bostadsutvecklingen att begränsas till området kring Prag. Detta föranleder en marknedskrivning om 80 miljoner kronor i bostadsutvecklingsverksamheten. Bakgrunden till åtgärderna är den svaga marknaden utanför Prag, vilken förväntas förbli svag även framöver.

Skanskas finansiella mål ligger fast. För projektutvecklings-verksamheterna, där Bostadsutveckling ingår, är målet att den genomsnittliga avkastningen på sysselsatt kapital årligen ska uppgå till 10-15 procent.

Bostadsutvecklingsverksamheterna i Polen och UK berörs inte av omstruktureringen.

Richard Hultin, vice VD i Skanska AB och medlem i Skanskas koncernledning har ansvarat för framtagningen av omstruktureringsprogrammet. Richard kommer även fortsättningsvis att ansvara för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Central- och Östeuropa och bostadsutvecklingen i Polen, Storbritannien och Tjeckien.

Engångskostnaden om totalt 380 miljoner kronor avser segmentrapportering. Motsvarande effekt i koncernredovisning (IFRIC) uppgår till 230 miljoner kronor.

En telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00. Skanskas VD och koncernchef, Johan Karlström och finansdirektör Peter Wallin kommer att presentera omstruktureringen och därefter svara på frågor.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring, 08-506 85 755, eller +44 (0)207 1086 205.

Frågor angående telefonkonferensen besvaras av Marianne Bergström, tel 010-448 88 75 eller via mail till

Contact

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851