Sök

Information om Skanskas förlikningsförslag angående Scancem

1998-10-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Förslaget till överenskommelse med EU-kommissionen kommer med all sannolikhet att godkännas. Skanska kommer att kunna använda sig av samliga sina röster för att säkerställa att villkoren i överenskommelsen genomförs.

PRESSINFORMATION 1998-10-29                             83/98

Förslaget till överenskommelse med EU-kommissionen kommer med all sannolikhet att godkännas. Skanska kommer att kunna använda sig av samliga sina röster för att säkerställa att villkoren i överenskommelsen genomförs.

Den överenskommelse som Skanska och Kommissionen har förhandlat fram är skälig och rättvis för alla aktieägare i Scancem. Den ger säkerhet i frågan om Scancems framtida juridiska status och Skanska har genom överenskommelsen givit såväl den andra huvudägaren Aker som Scancems ledning en rättvis behandling.

En skälig och rättvis överenskommelse

Fusionen som ledde till bildandet av Scancem riskerade inom en nära framtid att olagligförklaras när Skanska lyckades uppnå en skälig och rättvis överenskommelse. Scancems avgående VD Sven Ohlsson och vissa av Scancems styrelseledamöter skulle ha föredragit att ta strid med Kommissionen i ett försök att förhindra försäljningen av tillgångarna för cementproduktion i Finland. För att undvika försäljningen av dessa finska tillgångar, som tillsammans svarar för mindre än 8 procent av Scancems omsättning, skulle Sven Ohlssons strategi ha utsatt Scancem och dess aktieägare för följande oacceptabla risker:

  • den ytterst osäkra utgången av ett formellt Kommissionsförfarande, i vilket Scancems legala status skulle ha prövats
  • år av rättsförfaranden och hänvändelser till domstolar i Luxemburg
  • en tvångsavyttring av Scancems nyckeltillgångar inom cementsektorn, i Norge, Sverige och Scancem International.
  • skadliga effekter på sysselsättningen
  • en väsentlig och fortlöpande negativ påverkan på Scancems kommersiella intressen
  • ytterligare försvagning av Scancems aktiekurs
  • irreparabla skador på andan bland Scancems ledning och anställda
  • stigande och onödiga rättsliga kostnader

Skanska tror att det var en korrekt bedömning att undvika dessa risker, för att på så sätt säkra den legala grunden för Scancem och för att skydda sysselsättning och aktiekurs och att en försäljning eller överföring av de finska tillgångarna är ett rimligt pris att betala för att uppnå dessa fördelar.

Säkerhet avseende Scancems juridiska status

Skanska har från Kommissionen mottagit en skriftlig försäkran om att ett godkännande av Skanskas överenskommelse dels kommer att råda bot på den kritik som Kommissionen har riktat mot 1995 års fusionsuppgörelse, dels kommer att undanröja behovet av framtida undersökningar av Scancem-fusionen, dels medför att 1995 års fall kommer att avslutas. Följaktligen har den eftersträvade juridiska säkerheten för Scancem också uppnåtts. Varken Kommissionen (med eller utan formell anmälan) - eller någon annan - kan utesluta ett möjligt agerande från en tredje part.

Av dessa skäl - och mot bakgrund av denna försäkran från Kommissionen - avslog Skanska med rätta Sven Ohlssons begäran om att göra en formell anmälan av 1995 års fusion till Kommissionen. Kommissionen har fastslagit att inget finns att vinna på att göra så. Ett sådant förfaringssätt skulle enbart försena slutförandet av överenskommelsen och hålla Scancems anställda och aktieägare i fortsatt osäkerhet i flera månader.

Skanska har behandlat Scancems ledning och Aker rättvist

Som redan framhållits är Skanskas överenskommelse med Kommissionen skälig och rättvis mot alla aktieägare.

Skanska försökte förgäves att övertyga Scancems ledning och Aker om att förhandla med Kommissionen. Skanskas slutliga beslut att ensamt fortsätta med förhandlingar om en överenskommelse speglade den slutsats som Skanskas advokater och ledning kommit fram till, nämligen att 1995 års fall utgjorde ett allvarligt hot mot såväl Skanska som Scancem. Under dessa omständigheter kunde Skanska inte på ett ansvarsfullt sätt avstå från en överenskommelse, genom vilken en uppbrytning av Scancem - genomförd av Kommssionen - kunde undvikas.

Skanska hade föredragit om Scancems ledning och Aker hade deltagit på ett mer samarbetsvilligt sätt för att uppnå en sådan överenskommelse, men Skanska kunde inte tillåta att deras vägran att delta fortsatt skulle få sätta Scancems aktieägarvärde på spel.

 

Danderyd 1998-10-29

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Claes Björk, VD och Koncernchef Skanska AB, tfn 08-753 88 00
Cecilia Schön, Informationsdirektör Skanska AB, tfn 08-753 87 99.

 

 

Uttalande av Claes Björk

Vi hade igår ännu ett styrelsemöte i Scancem. Liksom de andra styrelsemötena den senaste tiden karäkteriserades detta framförallt av försök från Sven Ohlsson och de ledmöter som är lojala mot honom att leda in företaget i en dåligt underbyggd färdriktning som inte kommer att gagna någon aktieägare.

Vid gårdagens möte informerade jag styrelsen om att jag givit mina advokater i uppdrag att inhämta garantier från Kommissionen för att den föreslagna överenskommelsen mellan Skanska och Kommissionen kommer att ge Scancem juridisk säkerhet. Kommissionen har svarat i ett brev som jag har överlämnat till Scancem, Aker och deras advokater. Kommissionens svar är en klar försäkran om att den kommer att avsluta undersökningen av 1995 års affärsuppgörelse och att uppgörelsen med Skanska säkerställer Scancems juridiska ställning. Någon annan tolkning av detta brev kan inte göras.

Man måste fråga sig: Varför bekymrar sig Sven Ohlsson nu så mycket om "juridisk säkerhet", när han uppenbarligen har levt med juridisk osäkerhet avseende hans egen skapelse under tre år. Han kunde när som helst under de senaste tre åren ha bett Skanska och Aker att anmäla Scancem till Kommissionen - om han verkligen varit bekymrad. Men han gjorde inte det.

Jag har - mot bakgrund av de råd som jag har fått av den allra främsta juridiska expertis som går att uppbringa - att Sven Ohlsson, när han insisterar på att den av honom föreslagna anmälan till Kommissionen skulle vara nödvändig för Scancems juridiska säkerhet, är helt fel ute. Och Kommissionen håller med om det. Varken jag, mina rådgivare eller Kommissionen anser att det med den föreslagna överenskommelsen kommer att råda någon som helst osäkerhet , med undantag av yrkanden från Scancems nuvarande ledning eller från Aker. Detta är Scancems verkligt juridiska osäkerhet och jag ber Sven Ohlsson och Aker att offentligt, i företagets och dess aktieägares intresse, undanröja den.

Vid styrelsemötet diskuterade vi också 1995 års affärsuppgörelse och Kommissionens upprepade uttryck för att den är bekymrad över fusionens konkurrenshämmande aspekter. Sven Ohlsson var vid tiden för fusionen medveten om Kommissionens åsikt. Jag gick idag igenom Kommissionens brev från mars och maj 1996 till Skanska och Scancem. Ingen kan ärligt ifrågasätta det faktum att alla parter i 1995 års affärsuppgörelse - inklusive Scancem - var medvetna om Kommissionens invändningar vid tiden som breven skrevs.

Slutligen offentliggör jag idag en kopia av ett brev till Skanskaanställda - ett brev som ingående återger Scancemhistorien och som ger min syn på den.

Mot bakgrund av vad vi nu vet var det ett misstag av Skanska och Aker att inte anmäla 1995 års fusion. Det var likaledes felaktigt av Scancems ledning att 1996 undanhålla Scancems styrelse viktig information om Kommissionens ifrågasättande. Och det skulle ha varit lika felaktigt av Skanska att i år ha vägrat att ingå i samtal med Kommissionen när det stod klart att Kommissionen denna höst hade starka argument för sin sak och att de avsåg att driva frågan vidare.

Den framförhandlade överenskommelsen med Kommissionen gynnar såväl Skanska Scancem och de bägge bolagens aktieägare. Den torde komma att godkännas av Kommissionen den 11 november, varefter vi kommer att gå vidare med dess genomförande.

Slutligen -låt mig vara öppenhjärtlig:

Jag skapade inte detta problem. Jag är här för att finna en lösning på det. Det är ett hårt och tidsödande arbete som kräver åtskillig energi. Men jag avser att avsluta den här arbetsuppgiften så att vi sedan åter kan rikta hela vår uppmärksamhet på att genomföra Skanskas långsiktiga strategi, som innebär fokusering på vår kärnverksamhet inom byggrelaterade tjänster och utveckling av projekt och fastigheter.