Sök

Skanskas bokslutskommuniké 2003

2004-02-13 09:06 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska-koncernens nettoomsättning för helåret 2003 minskade med 6 procent till 132.879 (142.033) Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade till 4.072 (73) Mkr, medan sysselsatt kapital minskade till 24,5 (31,6) miljarder kronor. Vinst från försäljning av fastigheter i Projektutveckling kommersiella lokaler uppgick till 2.399 (294) Mkr. Skanskas styrelse föreslår en utdelning om 3,00 (2,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2003.

Under fjolårets fjärde kvartal minskade Skanska-koncernens nettoomsättning med 5 procent till 35.605 (37.339) Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade till 1.189 (-989) Mkr. Orderingången under det fjärde kvartalet minskade med 35 procent till 21,7 miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter föll orderingången med 31 procent. Orderstocken uppgick till 116 (135) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 2 procent.

Länk till Skanskas Bokslutskommuniké 2003
(kräver Acrobat Reader)