Sök

Niomånadersrapport, januari-september 2006

2006-11-02 08:34 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-september 2006 jämfört med januari-september 2005

- Intäkterna uppgick till 90,8 (88,6) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 3 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 614 (3 545) Mkr.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 2 751 (3 427) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 1 252 (1 342) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 767 (3 695) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 2 810 (2 808) Mkr vilket innebär att resultatet per aktie uppgick till 6,68 (6,68) kronor.
- Räntebärande nettofordran uppgick till 10 109 (7 693) Mkr.
- Orderingången ökade med 15 procent och uppgick till 99,9 (86,7) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 13 procent.
- Orderstocken om 134,5 (129,9) miljarder kronor motsvarar 14 (14) månaders produktion.