Sök

Skanskas bokslutskommuniké 2002 - Förbättrat resultat i byggverksamheten och starkt kassaflöde i fjärde kvartalet

2003-02-13 12:56 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

# Rörelseresultatet i de byggrelaterade verksamheterna förbättrades för helåret till 2.519 (370 Mkr). Resultatet förbättrades successivt under året på grund av en lägre volym projektreserveringar och nedskrivningar av omsättningstillgångar.
# Resultatet på koncernnivå återspeglar effekter av den strategiska översikt som genom-fördes under senare delen av 2002, och som presenterades den 14 januari 2003. Koncernens resultat har under året belastats omstruktureringskostnader och nedskrivningar av goodwill om sammantaget -2.016 Mkr, varav -1.645 redovisas som jämförelsestörande poster.
# Rörelseresultatet i Skanska-koncernen ökade under förra året till 2.621 (2.523) Mkr, före jämförelsestörande poster om -1.645 (-230) Mkr. Under perioden oktober till december minskade rörelseresultatet till 695 (1.322) Mkr.
# Resultatet efter finansnetto minskade under helåret till 73 (1.116) Mkr för koncernen. I detta ingår jämförelsestörande poster om -1.645 (-230) Mkr och resultat av fastighets-försäljningar om 294 (2.155) Mkr. Under det fjärde kvartalet sjönk resultatet efter finansnetto till -989 (1.248) Mkr. Häri ingår jämförelsestörande poster om -1.645 (286) Mkr och resultat av fastighetsförsäljningar om 249 (741) Mkr.
# Orderingången fortsätter att påverkas negativt av en svag marknad för kontorsbyggande och av en stärkt kronkurs. Under det fjärde kvartalet ökade orderingången dock i samtliga segment jämfört med samma period föregående år.
# Efter periodens utgång tecknades avtal med The Blackstone Group om en försäljning av tio fastigheter i Sverige. Försäljningspriset uppgick till 2.060 Mkr med en vinst om 490 Mkr.
# Skanskas styrelse föreslår en utdelning om 2,00 (3,00) kronor per aktie för verksamhetsåret 2002.

Länk till Skanskas bokslutskommuniké (kräver Acrobat Reader)