Sök

Niomånadersrapport, januari-september 2004

2004-10-29 08:33 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Kommentarer från Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham:
- Skanskas kärnverksamhet utvecklades positivt under tredje kvartalet med förbättrat resultat och högre marginaler inom byggrelaterade tjänster. Utvecklingen av bostäder och kommersiella lokaler fortsätter att redovisa goda resultat. Orderingången var låg i det tredje kvartalet men för niomånadersperioden överstiger den nettoomsättningen med nära 8 miljarder kronor.
- Utsikterna är generellt oförändrade på Skanskas huvudmarknader. I USA väntas anläggningsbyggandet fortsätta ligga på en låg nivå, men flera stora infrastrukturprojekt i New York-området börjar nu komma ut för anbud.
- Trots de senaste årens svaga marknadstillväxt är Skanska nu på god väg att uppnå de finansiella mål som sattes upp i början av 2003. Ledningen kommer under slutet av 2004 att utveckla rekommendationer till styrelsen avseende kapitalstruktur och reviderade finansiella mål, vilka beräknas kommuniceras i samband med bokslutskommunikén i februari.

Tredje kvartalet 2004 jämfört med tredje kvartalet 2003:
• Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 32.389 (33.371) Mkr. Justerat för valutaeffekter var nettoomsättningen oförändrad.
• Rörelseresultatet uppgick till 2.166 (887) Mkr.
• Vinst från försäljning av fastigheter i Projektutveckling kommersiella lokaler uppgick till 617 (172) Mkr.
• Resultat från avvecklade verksamheter uppgick till 797 (68) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2.165 (745) Mkr.
• Nettoresultatet uppgick till 1.603 (519) Mkr och resultatet per aktie för det tredje kvartalet uppgick till 3,83 (1,24) kronor.

Link to the complete report (requires Acrobat Reader)