Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2004

2004-04-30 09:04 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

• Nettoomsättningen minskade med 12 procent till 26.033 (29.553) Mkr. Justerat för valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 5 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 456 (720) Mkr.
• Vinst från försäljning av fastigheter i Projektutveckling kommersiella lokaler uppgick till 126 (488) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 418 (540) Mkr.
• Nettoresultatet uppgick till 268 (363) Mkr och resultatet per aktie för det första kvartalet uppgick till 0,64 (0,87) kronor.
• Orderingången minskade med 4 procent till 31,4 (32,6) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade dock orderingången med 3 procent. Orderstocken uppgick till 126,7 (137,9) miljarder kronor, en minskning med 8 procent. Justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med endast 2 procent.

Länk till hela tremånadersrapporten (kräver Acrobat Reader)