Sök

Utökning av optionsprogram till ledande befattningshavare i Skanska

2001-06-21 14:45 CET
Pressmeddelande

Skanskas styrelse har beslutat att som en del av nuvarande löneersättningspaket tilldela 21 ledande befattningshavare personaloptioner.
Syftet med tilldelningen av optionerna är att sporra till ytterligare ansträngningar att åstadkomma bättre resultat och lönsamhet. Styrelsen anser sålunda att optionerna bör få en positiv inverkan på det framtida resultatet och därmed ligga i aktieägarnas intresse.

 Press Release


2001-06-21


Utökning av optionsprogram till ledande befattnings-havare i Skanska


Skanskas styrelse har beslutat att som en del av nuvarande löneersättningspaket tilldela 21 ledande befattningshavare personaloptioner.

Syftet med tilldelningen av optionerna är att sporra till ytterligare ansträngningar att åstadkomma bättre resultat och lönsamhet. Styrelsen anser sålunda att optionerna bör få en positiv inverkan på det framtida resultatet och därmed ligga i aktieägarnas intresse.

Under våren 2000 genomförde Skanska ett personaloptionsprogram riktat till 10 ledande befattningshavare. Sedan personaloptions-programmet 2000 genomfördes har Skanskas koncernstruktur förändrats, vilket föranlett ändringar i och utökning av programmet.

Tilldelningen år 2001 uppgår till totalt 2.040.000 personaloptioner varvid VD tilldelas 80.000 optioner, tre personer i koncernledningen tilldelas 80.000 personaloptioner vardera, en person i koncern-ledningen tilldelas 200.000 personaloptioner, en person i koncern-ledningen 20.000 personaloptioner och 15 affärsenhetschefer tilldelas 100.000 personaloptioner vardera. Efter tilldelningen år 2001 innehar VD totalt 320.000 personaloptioner, övriga koncernlednings-medlemmar 200.000 personaloptioner vardera och affärsenhetschefer 100.000 personaloptioner vardera. Inklusive tilldelningen år 2000 finns totalt 3.516.000 personaloptioner utestående. Samtliga optionsantal är justerade för den nyligen genomförda aktiespliten (4:1).

Optionerna tilldelas utan kontant vederlag.
Optionsinnehavet är personligt och optionsinnehavaren kan ej överlåta rätten att utnyttja dessa. Optionerna kan enbart utnyttjas under förutsättning att anställningsförhållandet i Skanska-koncernen kvarstår.

Lösenpriset för optionerna tilldelade 2001 uppgår till 128 kronor vilket motsvarar 125 procent av den genomsnittliga sista betaltkursen för Skanskas B-aktie under perioden 14 - 20 juni 2001 (justerat för aktiesplit). Sista betaltkurs för Skanskas B-aktie uppgick per den 20 juni 2001 till 99 kronor.

Personaloptioner tilldelade 2001 kan utnyttjas under perioden 1 mars 2004 - 31 mars 2006. Avräkning sker kontant och leder därmed ej till någon utspädning för aktieägarna.

Skanska avser att säkra de åtaganden som bolaget kan komma att få genom optionsprogrammet vid kursuppgångar i Skanska-aktien.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Direktör, Investor Relations,
Skanska AB, tel 08-753 88 86