Sök

Skanska-koncernen delårsrapport januari-juni 1996

1996-08-22 00:00 CET
Pressmeddelande

Koncernens orderingång för första halvåret 1996 uppgick till 23 810 Mkr, en ökning med 20,7 procent. Exklusive Skåne-Gripen, som förvärvades under perioden och konsolideras från 1 januari 1996, var ökningen 5,6 procent. Faktureringen ökade med 17,1 procent till 21 764 Mkr (4,3 procent exklusive Skåne-Gripen). Den resultatavräknade faktureringen uppgick till 22 881 Mkr (18 856). Orderstocken var vid periodens slut 33 227 Mkr, varav Skåne-Gripen 604 Mkr, att jämföra med en orderstock uppgående till 27 393 Mkr vid motsvarande tidpunkt föregående år.

PRESSINFORMATION 1996-08-22

SKANSKA-KONCERNENDELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 1996

  • Resultat efter finansnetto ökade till 2 377 Mkr(1 508)
  • Ökad fokusering på kärnverksamheterna- Graninge-innehavet avyttrades
  • Kraftig expansion av industrirörelsen- Skåne-Gripen förvärvades

Koncernen

Koncernens orderingång för första halvåret 1996 uppgick till 23 810 Mkr, en ökning med 20,7 procent. Exklusive Skåne-Gripen, som förvärvades under perioden och konsolideras från 1 januari 1996, var ökningen 5,6 procent. Faktureringen ökade med 17,1 procent till 21 764 Mkr (4,3 procent exklusive Skåne-Gripen). Den resultatavräknade faktureringen uppgick till 22 881 Mkr (18 856). Orderstocken var vid periodens slut 33 227 Mkr, varav Skåne-Gripen 604 Mkr, att jämföra med en orderstock uppgående till 27 393 Mkr vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar belastas av en engångsbortskrivning om -1 100 Mkr och uppgick till 696 Mkr (1 689). Bortskrivningen avser värdet av varumärken sammanhängande med förvärvet av Skåne-Gripen. I rörelseresultatet ingår resultat från försäljningar av fastigheter med 251 Mkr (464).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 377 Mkr (1 508). Resultat från försäljningar av aktier ingår här med 1 755 Mkr (4).

Bedömning för helåret 1996

Med beaktande av resultateffekterna av de aktie- och fastighetsförsäljningar samt de förvärv som gjorts under första halvåret, bedöms koncernens resultat efter finansnetto för helåret 1996 komma att överstiga 3 miljarder kronor.

Danderyd den 22 augusti 1996

Melker Schörling
Verkställande direktör

Den tryckta versionen publiceras vecka 35.