Sök

Information om Drott

1998-04-07 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har idag från två av sina aktieägare, Custos och Industrivärden, erhållit följande förslag att behandlas på Skanskas ordinarie bolagsstämma den 29 april 1998.

PRESSINFORMATION 1998-04-07                             26/98

INFORMATION OM DROTT

Skanska har idag från två av sina aktieägare, Custos och Industrivärden, erhållit följande förslag att behandlas på Skanskas ordinarie bolagsstämma den 29 april 1998.

"Custos och Industrivärden, som tillsammans äger 10 procent av kapitalet representerande 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Skanska föreslår i likhet med styrelsen att samtliga aktier i Drott utdelas till aktieägarna. Härvid skall dock varje A-aktie i Skanska berättiga till en aktie i Drott med tio röster och varje B-aktie i Skanska berättiga till en aktie i Drott med en röst. För att möjliggöra detta skall bolagsstämman uppdra åt styrelsen i Skanska att tillse att erforderlig rösträttsdifferentiering införs i Drott. Custos och Industrivärden föreslår vidare att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Skanska att tillse att Drott, före nedan föreslagen avstämningsdag, får en från värdesynpunkt lämplig kapitalstruktur. Det utdelningsbelopp som aktierna i Drott representerar får därvid högst uppgå till 5.127.709.821 kronor av Skanskas utdelningsbara medel. Vid bestämmande av av kapitalstrukturen skall styrelsen beakta möjligheten att på extra bolagsstämma fatta beslut om inlösen av aktier i Skanska i syfte att uppnå avsedd värdeöverföring till Skanskas aktieägare. Custos och Industrivärden föreslår att Skanskas styrelse får i uppdrag att fastställa avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Drott, vilken skall infalla senast den 30 augusti 1998."

Styrelsen i Skanska har tidigare fattat beslut om att till bolagsstämman föreslå utdelning till Skanskas aktieägare av ett dotterbolag - Drott - med endast ett aktieslag och med ett obelånat fastighetsbestånd till ett värde av ca tio miljarder SEK. Detta beslut kvarstår oförändrat.

 

Danderyd den 7 april 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Cecilia Schön, informationsdirektör, tfn 08-753 87 99.