Sök

Sexmånadersrapport, januari-juni 2008

2008-07-24 08:03 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-juni 2008 jämfört med januari-juni 2007

- Intäkterna uppgick till 68,6 (64,0) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 15 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 424 (2 198) Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 22 procent och uppgick till 1 405 (1 807) Mkr. Rörelsemarginalen minskade till 2,1 (3,0) procent. Resultatet har under perioden belastats med projektnedskrivningar i Skanska UK uppgående till 570 Mkr, varav 235 Mkr under det andra kvartalet.
- Inom Bostadsutveckling uppgick rörelseresultatet till 294 (386) Mkr med en rörelsemarginal om 7,5 (10,0) procent.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 1 734 (1 218) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 583 (479) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 687 (2 299) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 1 962 (1 634) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 4,66 (3,87) kronor.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till -1 527 (328) Mkr.
- Orderingången minskade med 12 procent och uppgick till 68,5 (78,1) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 8 procent.
- Orderstocken om 145,0 (153,6) miljarder kronor motsvarar 13 (15) månaders produktion.