Sök

Skanska avyttrar hela innehavet i Sandvik

1997-04-14 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har beslutat att avyttra hela sitt aktieinnehav i Sandvik för ett belopp om cirka 10 miljarder kronor. Detta sker dels genom att Skanska garanterar den av Sandviks styrelse föreslagna inlösen om 4 miljarder kronor, dels genom avyttring av aktier till Industrivärden, samt dels genom avyttring av aktier till Deutsche Morgan Grenfell för vidare placering hos svenska och internationella investerare.

PRESSINFORMATION 1997-04-14                             30/97

SKANSKA AVYTTRAR HELA INNEHAVET I SANDVIK

Skanska har beslutat att avyttra hela sitt aktieinnehav i Sandvik för ett belopp om cirka 10 miljarder kronor. Detta sker dels genom att Skanska garanterar den av Sandviks styrelse föreslagna inlösen om 4 miljarder kronor, dels genom avyttring av aktier till Industrivärden, samt dels genom avyttring av aktier till Deutsche Morgan Grenfell för vidare placering hos svenska och internationella investerare.

Sedan Skanska inledde processen med renodling av koncernen hösten 1993 har avsikten att avyttra Sandvikinnehavet tydligt aviserats till marknaden. Dessutom har en rad sonderingar gjorts hos tänkbara industriella intressenter till Skanskas strategiska ägarposition i Sandvik. Dessa sonderingar har varit resultatlösa. Samtidigt har Sandvikkursen haft en god utveckling och är idag nära sin all-time-high. Styrelsen har därför bedömt att en avyttring på ovan angivet sätt är en lösning som är bra för Sandvik och som samtidigt ger bästa möjliga utfall för Skanskas aktieägare.

Garanti av Sandviks inlösen
Skanska garanterar den av Sandvik föreslagna inlösen av aktier i Sandvik om 4 miljarder kronor. Inlösenkursen kommer att beräknas utifrån den genomsnittliga marknadskursen för Sandvikaktien under anmälningsperioden den 7-22 maj 1997, med ett avdrag om 3 procent. En förutsättning för Skanskas garanti är dock, att inlösenkursen, som fastställs efter det att Sandviks utdelning - föreslagen till 6,50 kronor per aktie - avskiljts, inte understiger 170 kronor per aktie. Skanska har emellertid möjlighet att fullfölja sin anmälan om inlösen även vid en lägre inlösenkurs. Skanska har härvid förbundit sig att lämna in högst 23.529.412 Sandvikaktier så att erbjudandet fulltecknas. Skulle inlösenkursen överstiga 170 kronor, kommer överskjutande Sandvikaktier att avyttras.

Försäljning till Industrivärden
Skanska har vidare beslutat att acceptera ett anbud från Industrivärden om köp av 22.000.000 aktier av serie A med tillträde den 13 maj 1997. Föreslagen utdelning i Sandvik - uppgående till 143 Mkr på de avyttrade aktierna - tillfaller Skanska. Aktieposten, som motsvarar 10,2 procent av rösterna och 7,9 procent av kapitalet i Sandvik, har avyttrats till ett pris om 185 kronor per aktie, totalt cirka 4,1 miljarder kronor. I samband med förvärvet har Industrivärden förbundit sig att verka för att den av Sandviks styrelse föreslagna inlösen genomförs.

Försäljning till Deutsche Morgan Grenfell
Vidare har Skanska beslutat att acceptera ett anbud från DMG om köp av 10.377.163 aktier av serie A. Aktieposten, som motsvarar 4,8 procent av rösterna och 3,7 procent av kapitalet i Sand-vik, har avyttrats till ett pris om 180 kronor per aktie, totalt 1,8 miljarder kronor. DMG avser att snarast placera dessa aktier vidare hos institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Realisationsvinst
Genom dessa avyttringar beräknas Skanska göra en realisationsvinst om minst 9,1 miljarder kronor.

Kapitalöverföring till Skanskas aktieägare
I Skanskas bokslutskommuniké för 1996, vilken avgavs den 25 februari 1997, aviserades en plane-rad kapitalöverföring om 8-10 miljarder kronor till Skanskas aktieägare. De nu beslutade avyttring-arna är ett led i denna process, där avsikten är att genomföra kapital-överföringen genom en inlösen av aktier. Skanska avser att återkomma med information om denna inlösen i samband med bolagets ordinarie bolagsstämma den 5 maj 1997.

 

Danderyd den 14 april 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information