Sök

Regeringsrätten ändrar tidigare domar i flygleasingärenden

1998-06-24 00:00 CET
Pressmeddelande

Regeringsrätten har idag beslutat underkänna värdeminskningsavdrag i två kommandit-bolag verksamma inom flygplansleasing. Regeringsrätten ändrar därmed underinstan-sernas tidigare beslut i de två aktuella ärendena.

PRESSINFORMATION 1998-06-24                             48/98

Regeringsrätten ändrar tidigare domar i flygleasingärenden

Regeringsrätten har idag beslutat underkänna värdeminskningsavdrag i två kommanditbolag verksamma inom flygplansleasing. Regeringsrätten ändrar därmed underinstansernas tidigare beslut i de två aktuella ärendena.

Skanska gick 1988 in som delägare i de två kommanditbolagen. Dessa förvärvade flygplan från Boeing och leasade ut planen till utländska flygbolag. I en process som inleddes 1990, har Riksskatteverket fört talan mot delägarnas rätt att skattemässigt göra värdeminskningsavdrag på flygplanen. Såväl läns- som kammarrätt har i sina domar gått emot Riksskatteverkets talan, men Regeringsrätten undanröjer nu dessa beslut. Den närmare analysen av Regeringsrättens domskäl återstår att göra.

Effekten av Regeringsrättens domar är att Skanska måste betala skatt tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet. Domarna, som avser 1989 och 1990 års taxeringar, innebär att även 1991-1998 års taxeringar kommer att ändras. Domarna får däremot ingen resultateffekt i Skanska-koncernen, då erforderliga reserveringar gjorts. Den likviditetsmässiga effekten beräknas innebära ett nettoutflöde med cirka 200 MSEK.

Skanska är delägare i ytterligare tre kommanditbolag med likartad verksamhet, vilka också är föremål för skatterättslig prövning. Huruvida dagens domar kommer att påverka utfallen i dessa ärenden är för tidigt att säga.

 

Danderyd 1998-06-24

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta:Cecilia Schön, informationsdirektör, Skanska AB, telefon 08 - 753 87 99
Staffan Schéle, corporate finance, Skanska AB, telefon 08 - 753 82 72