Sök

Rapport från Skanskas årsstämma

2011-04-05 19:20 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:

Utdelningen för 2010 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 5,75 kronor per aktie i en ordinarie utdelning och 6,25 kronor i en villkorad extrautdelning. Extrautdelningen är villkorad av att försäljningen av Skanskas andel i bolaget som äger koncessionen för Autopista Central slutförs och att full försäljningslikvid erlagts. Avstämningsdag för den ordinarie utdelningen är den 8 april 2011. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för den villkorade extrautdelningen. Föregående år var ordinarie utdelning 5,25 kronor per aktie, samt en extrautdelning om 1,00 kronor per aktie.

Årsstämman omvalde Sverker Martin-Löf, Stuart E. Graham, Johan Karlström, Adrian Montague, Lars Pettersson Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg och Matti Sundberg till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Fredrik Lundberg. Finn Johnsson hade avböjt omval.   

Till styrelsens ordförande omvaldes Sverker Martin-Löf.

Fredrik Lundberg är civilingenjör och civilekonom. Han är VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB. Lundberg är även ordförande i Holmen, Cardo AB och Hufvudstaden AB. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB och styrelseledamot i L E Lundberg-företagen AB, AB Industrivärden och Sandvik AB.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4 500 000 egna B-aktier. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiesparprogrammet, SEOP, som beslutades vid årsstämman 2010. Årsstämman beslutade också att minska aktiekapitalet med 9 450 000 kronor genom indragning av 3 150 000 aktier av serie D.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851