Sök

Ny strukturaffär på fastighetsmarknaden

1996-08-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Piren och Skanska har idag träffat avtal om att Piren förvärvar åtta köpcentrumanläggningar med ett sammanlagt marknadsvärde på ca 2.450 miljoner kronor. Det nya Piren blir ett av Stockholmsbörsens större fastighetsbolag och dessutom det enda med klar inriktning på köpcentra. Årshyrorna blir närmare 500 miljoner kronor och den samlade försäljningsvolymen i köpcentrumanläggningarna uppgår till 5 miljarder kronor. Skanska blir genom affären huvudägare i Piren.

PRESSINFORMATION 1996-08-29                             35/96

NY STRUKTURAFFÄR PÅ FASTIGHETSMARKNADEN

• Piren blir Sveriges första köpcentrumbolag genom strukturaffär med Skanska

• Skanska blir ny huvudägare i Piren

• Nyemission på 225 miljoner kronor till nuvarande aktieägare i Piren

Piren och Skanska har idag träffat avtal om att Piren förvärvar åtta köpcentrumanläggningar med ett sammanlagt marknadsvärde på ca 2.450 miljoner kronor. Det nya Piren blir ett av Stockholmsbörsens större fastighetsbolag och dessutom det enda med klar inriktning på köpcentra. Årshyrorna blir närmare 500 miljoner kronor och den samlade försäljningsvolymen i köpcentrumanläggningarna uppgår till 5 miljarder kronor. Skanska blir genom affären huvudägare i Piren.

Förvärvet av Skanskas köpcentrumanläggningar finansieras dels genom övertagande av fastighetslån på 1.523 miljoner kronor, dels genom utgivande av 607 miljoner nya aktier i en apportemission till Skanska samt genom en nyemission 1:1 till Pirens nuvarande aktieägare till kurs 1,00 kr/aktie. Pirens nuvarande substansvärde har beräknats till 1,75 kronor per aktie. Efter genomförd nyemission blir det omräknade substansvärdet 1,38 kronor, vilket också utgör avräkningskurs i apportemissionen.

Pirens idag största ägare, Robur, Custos och Skanska, samt Handelshögskoleföreningen, har förbundit sig att teckna i nyemissionen, som i övrigt garanteras av ett konsortium bestående av Latour, Hagströmer & Qviberg, Custos, Robur, Öresund och Handelshögskoleföreningen.

Pirens finansieringssituation löses långsiktigt genom affären. Soliditeten ökar från 14 till 28 procent, kassaflödet före investeringar beräknas 1997 överstiga 100 miljoner kronor och resultatutvecklingen kommer att ge möjlighet till utdelning för verksamhetsåret 1998. Räntebindningstiden på lånen i de förvärvade fastigheterna avses anpassas till Pirens nuvarande lån så att medelräntebindningstiden blir ca 30 månader.

Affären kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma i Piren den 16 oktober 1996. Ett prospekt sänds till Pirens aktieägare i början av oktober.

Aktiefördelning efter nyemissioner och försäljningar

Omedelbart efter den till Skanska riktade nyemissionen kommer Skanska att äga 59 procent av aktierna i Piren. Skanska har träffat avtal med Bergaliden AB om försäljning av 106 miljoner Pirenaktier varigenom ägarandelen reduceras till 49 procent. Avsikten är att på sikt reducera Skanskas ägarandel till ca 35 procent. Detta kan ske genom att Piren gör nya apportförvärv av köpcentrum eller att Skanska gör ytterligare aktieförsäljningar.

Under förutsättning att nyemissionen med företräde för aktieägarna fulltecknas utan att emissions-garantin behöver tas i anspråk samt efter Skanskas försäljning till Bergaliden, kommer Pirens aktier att fördelas på olika aktieägare enligt följande:


- Genom affären kan vi nu gå på offensiven inom ett affärsområde som både Piren och Skanska har stor erfarenhet av, säger Pirens VD Lars Söderblom. Intresset för fastighetsaktier, ränteläget och de nya positiva siffrorna för handeln är en extra krydda.

- För Skanskas del är affären ytterligare ett led i vår strategi att utveckla verksamheten, säger Skanskas koncernchef Melker Schörling. Affären ger oss ett resultat på ca 700 miljoner kronor, varav drygt hälften enligt kapitalandelsmetoden redovisas som vinst 1996. Likviditetstillskottet blir cirka 1.300 miljoner kronor. Samtidigt som vi frigör en del av våra övervärden kommer samgåendet med Piren att gagna bolagens centrumanläggningar. Vi räknar därför med en god värdeutveckling på vår investering i Piren.

Stockholm den 29 augusti 1996

AB Piren
Skanska AB

Här kan du få mer information om Piren:
Affärsvärlden
Hagström & Qviberg