Sök

Bokslutskommuniké januari - december 2009

2010-02-05 08:01 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari - december 2009 jämfört med januari - december 2008

- Intäkterna uppgick till 136,8 (143,7) miljarder kronor.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5 222 (4 086) Mkr.
- I byggverksamheten minskade intäkterna i kronor med 6 procent och justerat för valutaeffekter minskade de med 11 procent.
- Rörelsemarginalen i byggverksamheten ökade till 3,9 (2,7) procent.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 34 procent och uppgick till 5 047 (3 761) Mkr.
- Under året avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 3 279 (3 537) Mkr med ett försäljningsresultat uppgående till 887 (1 238) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 021 (4 410) Mkr.
- Årets resultat uppgick till 3 628 (3 157) Mkr och per aktie till 8,73 (7,44) kronor.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 7 033 (1 422) Mkr.
- Vid årets utgång uppgick räntebärande nettofordran till 12,5 (9,2) miljarder kronor.
- Orderingången ökade med 2 procent och uppgick till 128,8 (126,5) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent.
- Orderstocken om 136,5 (142,4) miljarder kronor motsvarar 13 (11) månaders produktion.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 (5,25) kronor per aktie varav 5,25 (5,25) kronor per aktie som ordinarie utdelning och 1,00 (0,00) kronor per aktie som extrautdelning.