Sök

Skanskas bokslutskommuniké 2001 - Starkt kassaflöde och stark finansiell ställning

2002-02-14 12:40 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Helårsutfallet 2001 i korthet, miljarder kronor (Mdr kr):
# Orderingång 152,7 (127,0) Mdr kr
# Orderstock 158,6 (160,7) Mdr kr
# Nettoomsättning 164,9 (108,0) Mdr kr
# Rörelseresultat i byggrelaterade tjänster och projektutveckling, kärnverksamheten, 2,5 (4,4) Mdr kr
# Resultat efter finansnetto 1,1 (8,5) Mdr kr
# Kassaflöde från rörelsen 3,5 (1,3) Mdr kr
# Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för verksamhetsåret om 3,00 (3,38) kronor per aktie
Claes Björk, Skanskas koncernchef kommenterar helårsutfallet:
”Intjäning i det fjärde kvartalet förbättrades som förväntat jämfört med tidigare kvartal under 2001. Kassaflödet från rörelsen var mycket starkt och uppgick till 2,5 miljarder kronor i det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 50 procent jämfört med samma period förra året. Därmed har vi också stärkt vår finansiella ställning ytterligare.”

Länk till bokslutskommunikén (kräver Acrobat Reader)