Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

2001-04-26 16:24 CET
Pressmeddelande

Vid dagens bolagsstämma i Skanska AB beslutades om en utdelning på 13,50 kronor per aktie, bemyndigande för återköp av egna B-aktier samt om en split av Skanska-aktien. Stämman beslutade även att till nya ledamöter av styrelsen välja Sverker Martin-Löf och Arne Mårtensson.

Press Release

 

2001-04-26   Rapport från Skanskas bolagsstämma

 

Vid dagens bolagsstämma i Skanska AB beslutades om en utdelning på 13,50 kronor per aktie, bemyndigande för återköp av egna B-aktier samt om en split av Skanska-aktien. Stämman beslutade även att till nya ledamöter av styrelsen välja Sverker Martin-Löf och Arne Mårtensson. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning för 2000 på 13,50 kronor. Avstämningsdag är den 2 maj 2001. Med syfte att fortsatt justera bolagets kapitalstruktur beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier, maximerat till högst 10 procent av antalet aktier i bolaget. Förvärven ska ske på Stockholmsbörsen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. För aktierna får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Stämman beslutade även om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av de B-aktier som återköpts i enlighet med bemyndigande från föregående års bolagsstämma. Beslutet innebär att aktiekapitalet nedsätts med 110,6 miljoner kronor genom indragning av 9,2 miljoner B-aktier. Antalet utestående aktier uppgår därefter till 104 638 268 aktier. Som ett led i förfarandet att sätta ned aktiekapitalet utan att rättens tillstånd erfordras beslutade stämman om en riktad nyemission av inlösenbara C-aktier. Emissionen riktas till Svenska Handelsbanken som förbundit sig att anmäla samtliga tecknade aktier för inlösen. C-aktierna tecknas till nominellt belopp om 110,6 miljoner kronor och inlöses med motsvarande belopp uppräknat med en räntefaktor. Vidare beslutades om en aktieuppdelning, s k split, som innebär att fyra nya aktier erhålls för varje gammal (4:1). Avsikten är att öka likviditeten i Skanska-aktien. Spliten genomförs efter det att den beslutade nedsättningen av aktiekapitalet registrerats av Patent och registreringsverket, vilket beräknas ske i början av juni 2001. Vid stämman omvaldes som ordinarie styrelseledamöter Bo Rydin, Claes Björk, Eliot R. Cutler, Per-Olof Eriksson, Roger Flanagan, Sören Gyll och Finn Johnsson. I samband med stämman lämnar Clas Reuterskiöld Skanskas styrelse. Till nya ledamöter av styrelsen valde stämman Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef i SCA och Arne Mårtensson, tidigare VD och koncernchef, nuvarande ordförande, i Handelsbanken. ____________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, Direktör, Investor Relations, Skanska AB, Tel: 08-753 88 00 Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, Tel: 08-753 88 00 eller 070-543 87 47