Sök

Sexmånadersrapport, januari-juni 2009

2009-07-23 08:02 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-juni 2009 jämfört med januari-juni 2008
- Intäkterna uppgick till 66,6 (68,6) miljarder kronor.
- I byggverksamheten minskade intäkterna i kronor med 2 procent och justerat för valutaeffekter minskade de med 13 procent.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 310 (2 424) Mkr.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 1 578 (1 734) Mkr med ett försäljningsresultat uppgående till 544 (583) Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 50 procent främst på grund av ett stabilt projektgenomförande och uppgick till 2 107 (1 405) Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 3,3 (2,1) procent.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 238 (2 687) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 1 612 (1 962) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 3,86 (4,66) kronor.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 173 (-1 527) Mkr.
- Orderingången minskade med 10 procent och uppgick till 61,7 (68,5) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18 procent.
- Orderstocken om 144,0 (145,0) miljarder kronor motsvarar 13 (13) månaders produktion.