Sök

Bokslutskommuniké 1997

1998-02-27 00:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Från och med verksamhetåret 1997 redovisas Skanskas resultat med tillämpning av successiv vinstavräkning av pågående arbeten. Detta innebär att rörelseresultatet i byggverksamheten redovisas i takt med projektens upparbetning under perioden i stället för att, som tidigare, baseras på under året avslutade arbeten. Jämförelsetal avseende utfallet för 1996 har omräknats.

SKANSKA-KONCERNEN

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

1998-02-27

  • Orderingången ökade med 19 procent till 62 133 Mkr (52 290)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 11 025 Mkr (4 841)
  • Resultatet per aktie ökade till 62,60 kr (30,60)
  • Ordinarie utdelning föreslås till 11 kr per aktie (10,00)
  • Fastighetsbolag värderat till ca 10 Mdr föreslås överföras till ägarna


Förändringar i redovisningsprinciper Från och med verksamhetåret 1997 redovisas Skanskas resultat med tillämpning av successiv vinstavräkning av pågående arbeten. Detta innebär att rörelseresultatet i byggverksamheten redovisas i takt med projektens upparbetning under perioden i stället för att, som tidigare, baseras på under året avslutade arbeten. Jämförelsetal avseende utfallet för 1996 har omräknats. Där annat ej anges avser jämförelsetal angivna inom parentes utfallet för 1996


Marknad

Byggkonjunkturen i Sverige försvagades ytterligare under 1997. Från redan låg nivå sjönk bygginvesteringarna som helhet med närmare 9 procent jämfört med 1996. Koncernens bygg- och anläggningsverksamhet i USA gynnades däremot av god marknadstillväxt och starkt ökad orderingång. Även i Finland var utvecklingen positiv, i synnerhet inom bostadsbyggandet, som ökade kraftigt under 1997. I Danmark låg bostadbyggandet alltjämt på relativt hög nivå, medan anläggningsmarknaden visade tecken till avmattning. Koncernens fastighetsverksam-het, med stark fokusering på de tre storstadsregionerna i Sverige, påverkades positivt av god efterfrågan på lokaler och bostäder samt en hög aktivitetsnivå på fastighetsmarknaden.


Orderingång och orderstock

Koncernens orderingång för 1997 uppgick till 62 133 Mkr (52 290), en ökning med 19 pro-cent jämfört med föregående år. I ökningen, som främst är hänförbar till verksamheten i USA, ligger positiva valutaeffekter med cirka 2 500 Mkr. Verksamheter utanför Sverige svarade för 60 procent (55) av orderingången.

Orderstocken ökade med 31 procent och uppgick vid årets slut till 53 070 Mkr (40 581), varav 72 procent (68) avsåg verksamheter utanför Sverige. I ökningen ligger positiva valutaeffekter med cirka 3 600 Mkr.


Nettoomsättning, resultat och lönsamhetNettomsättningen ökade med 20 procent till 54 847 Mkr (45 849), varav 56 procent (47) ut-gjordes av nettoomsättning på marknader utanför Sverige . Omsättningsökningen är främst hänförbar till verksamheten i USA samt till den internationella projektexportverksamheten. I ökningen ligger positiva valutaeffekter med cirka 1 700 Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till 2 358 Mkr (3 787). Resultatet belastas av reserveringar med sammanlagt 1 500 Mkr, främst sammanhängande med tidigare aviserade omstruktureringar i den svenska byggverksamheten. I reserveringen ingår avsättning med 100 Mkr för kostnader sammanhängande med tunnelprojektet i Hallandsås.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11 025 Mkr (4 841). Resultatet från försäljning-ar av aktier ingår här med 9 126 Mkr (1 760), varav merparten avser vinst från försäljning av större delen av koncernens aktieinnehav i Sandvik.

Årets resultat uppgick till 7 505 Mkr (3 857), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 62,60 kr (30,60).

Avkastningen på sysselsatt kapital var 38,1 procent (20,2) och avkastningen på eget kapital 46,5 procent (27,9).


Investeringar, likviditet och finansiell ställningSammantaget uppgick koncernens desinvesteringar under 1997 till netto 9 614 Mkr (nettoinvesteringar föregående år uppgick till 4 541). Investeringar i fastigheter uppgick under året totalt till 3 254 Mkr (2 817), medan fastighetsförsäljningar uppgick till 3 317 Mkr (3 602). Aktieförsäljningar uppgick till 10 089 Mkr (3 114). Nettoinvesteringen i samband med ökning av aktieinnehavet i Scancem uppgick till 1 503 Mkr, medan nettoinvesteringar i övriga anläggningstillgångar uppgick till 1 199 Mkr (867).

Kassaflödet efter investeringar uppgick till 13 076 Mkr (-2 125).

Koncernens likvida medel och räntebärande fordringar ökade sammantaget med 70 Mkr till 5 273 Mkr (5 203). Under året genomfördes inlösen av aktier med 4 971 Mkr. Den räntebä-rande låneskulden, inklusive pensionsskuld, minskade med 6 729 Mkr till 10 011 Mkr (16 740) och den räntebärande nettoskulden minskade till 4 738 Mkr (11 537).

Den synliga soliditeten i koncernen uppgick vid årets slut till 36,1 procent (32,8).


Aktier i börsnoterade bolagMarknadsvärdet av koncernens aktieinnehav i börsnoterade bolag uppgick per 1997-12-31 totalt till 11 340 Mkr, med ett bokfört värde i koncernen uppgående till 6 374 Mkr. Här ingår innehav vilka i Skanska redovisas enligt kapitalandelsmetoden (Scancem, Norrporten, Pan-dox, Piren, Rörvik Timber) respektive konsolideras som dotterbolag (JM). Marknadsvärdet på dessa innehav uppgick till 9 002 Mkr, med ett bokfört värde i koncernen uppgående till 5 931 Mkr.

Marknadsvärdet på övriga aktier i börsnoterade bolag uppgick till 2 338 Mkr, med ett motsva-rande bokfört värde i koncernen om 443 Mkr. Under året avyttrades merparten av Sandvik-innehavet samt innehaven i Catena, Geveko och Klövern.


PersonalAntalet anställda i koncernen uppgick i medeltal under året till 37 240 (36 724), varav utlandsanställda 19 723 (17 726). Ökningen förklaras av expansionen inom koncernens utlandsverksamhet.


Förslag till utdelningStyrelsen föreslår att 11 kr per aktie (10,00) utdelas för verksamhetsåret 1997, vilket innebär ett totalt utdelningsbelopp om 1252 Mkr (1 259 före inlösen).


Förslag till ytterligare kapitalöverföringSom ett första steg i den av styrelsen i februari 1997 föreslagna kapitalöverföringen om 8-10 miljarder kronor till aktieägarna, genomfördes under 1997 inlösen av aktier i Skanska för cirka 5 miljarder kronor. Styrelsen föreslår nu att ytterligare kapitalöverföring genomförs genom utdelning till Skanskas aktieägare av aktier i ett nybildat, obelånat fastighetsbolag. Det nybildade bolaget föreslås bestå av dotterbolagen Drott och Skanska Fastigheter Riks samt ett antal fastigheter i Stockholm, totalt omfattande fastigheter till ett sammanlagt bokfört värde i koncernen om cirka 5 miljarder och med ett bedömt marknadsvärde om cirka 10 miljarder kronor. Värdet av föregående års inlösen och den nu föreslagna utdelningen av aktier skulle därmed sammantaget uppgå till cirka 15 miljarder kronor. Den nu föreslagna utdelningen förutsätter att denna kan göras utan utdelnings- respektive uttagsbeskattning ("Lex Asea"). Styrelsen avser att förelägga sitt förslag för beslut vid ordinarie bolagsstämma i Skanska den 29 april 1998. Under förutsättning av att förslaget godkännes, beräknas börsnotering och utdelning av det nya bolaget kunna genomföras under sommaren 1998.


OrganisationsförändringEn ny affärområdesorganisation infördes i koncernen med effekt från 1 februari 1998. Skanskas bygg- och byggindustriverksamheter organiseras i tre geografiskt fokuserade affärsområden - Sverige, Europa och USA. Därutöver inordnas de tidigare affärsområdena Real Estate och BOT i det nya affärsområdet Fastigheter och Projektutveckling.


Årsredovisning och bolagsstämmaÅrsredovisning för verksamhetsåret 1997 distribueras i början av april. Bolagsstämma i Skanska AB hålles i Cirkus, Stockholm den 29 april 1998 kl 14.00.

En nomineringskommitté har utsetts med uppdrag att till stämman lämna förslag till ledamöter att ingå i Skanskas styrelse. I kommittén ingår Bo Rydin, ordförande i Industrivärden och vice ordförande i Skanskas styrelse, Sven Hagströmer, ordförande i AB Custos och ledamot av Skanskas styrelse, Bo Ingemarson, vice VD och finansdirektör i Försäkrings AB Skandia, Jan Jeppson, VD i Sifab och Thomas Halvorsen, VD i 4:e AP-fonden.


Danderyd den 27 februari 1998

SKANSKA AB

Styrelsen


Resultat per affärsområde

AffärsområdeBuilding (Mkr) 1997 1996
Nettoomsättning 16 441 15 750
Rörelseresultat 242 140
Resultat efter finansnetto 277 200
Rörelsemarginal (%) 1,5 0,9
Marginal efter finansnetto (%) 1,7 1,3

Affärsområde Buildings rörelsemarginal förbättrades, trots en fortsatt svag byggmarknad i Sverige. Till förbättringen bidrar resultatet från egen projektutveckling, liksom den postitiva utvecklingen i den finska verksamheten.


AffärsområdeCivil Engineering (Mkr) 1997 1996
Nettoomsättning 10 242 8 715
Rörelseresultat 172 238
Resultat efter finansnetto 196 330
Rörelsemarginal (%) 1,7 2,7
Marginal efter finansnetto (%) 1,9 3,8

Affärsområde Civil Engineering hade en positiv resultatutveckling i Finland och Danmark, vilket dock endast delvis uppvägde effekterna av avmattningen under året på den svenska väg- och anläggningsmarknaden, där tyngdpunkten av affärsområdets verksamhet ligger.


AffärsområdeUSA (Mkr) 1997 1996
Nettoomsättning 15 410 9 906
Rörelseresultat 301 136
Resultat efter finansnetto 325 146
Rörelsemarginal (%) 2,0 1,4
Marginal efter finansnetto (%) 2,1 1,5

Affärsområde USAs omsättning ökade med 55,6 procent. I resultatet ingår vinst från fastig-hetsförsäljningar med 129 Mkr (6). De på marknaden vanligt förekommande uppdragen av byggledningskaraktär, där såväl risk som marginaler normalt är lägre än i entreprenaduppdrag erhållna till fast pris, utgör en dominerande del av affärsområdets verksamhet och ökade sin relativa andel något jämfört med föregående år.


AffärsområdeIndustry (Mkr) 1997 1996
Nettoomsättning 8 405 7 980
Rörelsens resultat 354 316
Andelar i intresseföretags resultat 527 471
Rörelseresultat 881 787
Resultat efter finansnetto 582 516
Rörelsemarginal, rörelsen (%) 4,2 4,0
Marginal efter finansnetto (%) 6,9 6,5

Affärsområde Industrys resultat förbättrades under andra halvåret och för helåret 1997 var rörelsemarginalen i nivå med föregående år. Andelar i intresseföretags resultat avser i första hand Scancem, vars resultat (Skanskas andel av) inkluderas med ett kvartals tidsförskjutning. Under året ökades Skanskas kapitalandel i Scancem från 33,3 procent till 39,2 procent. För kommentar till resultatutvecklingen i Scancem hänvisas till bolagets bokslutskommuniké.

AffärsområdeReal Estate (Mkr) 1997 1996
Rörelsens resultat 1 098 1 065
Andelar i intresseföretags resultat 286 241
Strukturkostnader mm 56
Fastighetsförsäljningar och omvärderingar 290 694
Rörelseresultat 1 730 2 000
Resultat efter finansnetto 1 060 1 289
Egna förvaltningsfastigheter
Driftnetto 1 405 1 323
Bokfört värde 11 366 10 055
Uthyrningsgrad (yta) (%) 93,5 93,0

Affärsområde Real Estates resultat påverkades positivt av ökad efterfrågan på kommersiella lokaler under 1997 och en hög uthyrningsgrad i beståndet som helhet. För egna förvaltningsfastigheter uppgick direktavkastningen på bokförda värden till 12,4 procent (13,2). Nedgång-en förklaras främst av förändringar i beståndets sammansättning. Utvecklingen på hyresmarknaden och fortsatt låga räntor stimulerade aktivitetnivån på den svenska fastighetsmark-naden, samtidigt som förutsättningarna för projektutveckling förbättrades.

JM(Mkr) 1997 1996
Nettoomsättning, bygg 3 110 3 648
Nettoomsättning, fastigheter 879 908
Rörelseresultat 910 618
Resultat efter finansnetto 505 144

För kommentar till dotterbolaget JM´s resultat hänvisas till bolagets bokslutskommuniké.


Bilagor:
Resultat per affärsområde.
Bokslut i sammandrag