Sök

Skanska -delårsrapport januari - mars 1999

1999-05-03 00:00 CET
Pressmeddelande

"Ett kvartal är en alltför kort tid för dra några långtgående slutsatser, men jag tycker ändå att utvecklingen som helhet är mycket positiv, både i vår byggrörelse och i projektutveckling-en", säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till delårsrapporten.

40/99


SKANSKA - DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 1999

 • Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 15 488 Mkr (12 171)
  - ökningen i jämförbara enheter var 19 procent
 • Rörelseresultatet ökade till 734 Mkr (673)
  - fastighetsförsäljningar ingår med 210 Mkr (493)
 • Stark resultatökning i Skanska USA
  - rörelseresultatet ökade till 158 Mkr (63)
 • Projektutvecklingen ökade i omfattning
  - stark efterfrågan på kommersiella lokaler
 • Ökad internationalisering genom företagsförvärv
 • Avtal om försäljning av aktier i Scancem (se separat release)

"Ett kvartal är en alltför kort tid för dra några långtgående slutsatser, men jag tycker ändå att utvecklingen som helhet är mycket positiv, både i vår byggrörelse och i projektutveckling-en", säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till delårsrapporten.

"Vår nettoomsättning ökade med 27 procent och resultatet i rörelsen förbättrades också. Orderingången låg fortsatt på hög nivå och för jämförbara enheter var orderstocken 28 procent högre än vid periodens utgång förra året. Inom byggrörelsen ökade resultat och marginaler i Skanska USA markant och utvecklingen inom Skanska Sveriges husbyggnadsverksamhet var också mycket positiv".

"Efterfrågan på kommersiella lokaler är alltjämt mycket stark och våra investeringar i projektutveckling ökade ytterligare under perioden. Över 80 procent av ytorna är uthyrda på förhand och med en beräknad direktavkastning på över 9 procent räknar vi med mycket god lönsamhet i de pågående projekten".

"Med förvärven av SADE och, efter periodens utgång, Karl Steiner etablerar vi nu kon-cernen på ytterligare två intressanta hemmamarknader. Båda bolagen har mycket god tillväxt-potential och tillför också värdefull kompetens i koncernen".

"Det avtal som vi nu tecknat om en försäljning av våra aktier i Scancem är en bra affär för oss och ger även en bra internationell lösning. Det är också glädjande att minoritetsägarna kommer att erbjudas att sälja sina aktier till samma pris".

"Marknadsutsikterna är som helhet relativt gynnsamma i flertalet av våra hemmamarkna-der och för resten av året räknar vi med en positiv resultatutveckling i rörelsen".

 

Stockholm den 3 maj 1999

Skanska AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Nyrén, Finansdirektör             telefon
040 - 14 40 00
Cecilia Schön, Informationsdirektör
070 - 553 8799
Staffan Schéle, Investor Relations
040 - 14 40 00
Erik von Hofsten, Investor Relations
070 - 666 8682

Bifogad: Skanskas tremånadersrapport för januari-mars 1999