Sök

Sexmånadersrapport, januari-juni 2007

2007-07-26 08:34 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-juni 2007 jämfört med januari-juni 2006
- Intäkterna uppgick till 64,0 (58,9) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 16 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 198 (2 567) Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 33 procent och uppgick till 1 813 (1 362) Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 3,0 (2,5) procent.
- Inom Bostadsutveckling uppgick rörelseresultatet till 386 (350) Mkr med en rörelsemarginal om 10,0 (10,6) procent.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 1 218 (2 543) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 479 (1 205) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 299 (2 676) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 1 634 (2 006) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 3,87 (4,77) kronor.
- Orderingången ökade med 12 procent och uppgick till 79,7 (71,3) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 17 procent.
- Orderstocken om 155,6 (137,4) miljarder kronor motsvarar 15 (14) månaders produktion.