Sök

Skanskas sexmånadersrapport, januari-juni 2001

2001-08-30 12:24 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

FORTSATT GOD TILLVÄXT I ORDERSTOCKEN
- Orderingången ökade med 71 procent till 93.565 Mkr. Stark utveckling på Skanskas huvudmarknader. För jämförbara enheter ökade orderingången med 16 procent
- Orderstocken ökade med 72 procent till 191.490 Mkr. Den amerikanska verksamheten redovisar en orderstock överstigande 100 miljarder kronor.
- Nettoomsättningen ökade med 90 procent till 79.383 Mkr.
- Rörelseresultatet i byggrelaterade tjänster och projektutveckling - kärnverksamheten - uppgick till 1.460 (2.697) Mkr. Omstruktureringskostnader och projektreserveringar om 1 100 Mkr påverkade resultatet negativt. Resultat från fastighetsförsäljningar var 347 Mkr lägre jämfört med föregående år.
- Resultat efter finansnetto uppgick till 1.076 (5.509) Mkr. I jämförelseperioden uppgick resultateffekter från försäljningen av rörelsefrämmande aktier och verksamheter till 2,7 miljarder kronor.
- Rörelseresultatet för helåret 2001 i linje med utfallet år 2000. Tidigare var bedömningen att rörelseresultatet i kärnverksamheten skulle öka jämfört med utfallet år 2000.

Länk till hela sexmånadersrapporten
(kräver Acrobat Reader)

Ladda ned Acrobat Reader